Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå.

Vi samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

År 2014 tog länsstyrelsen fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

I handlingsplanen beskrivs Gävleborgs läns framtida klimat och hur arbetet går till idag. I planen står även vilka åtgärder som behövs i länet för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Regional handlingsplan för klimatanpassning Gävleborgs länPDF

En revidering av handlingsplanen har påbörjats och planeras vara klar våren 2019. Handlingsplanen beräknas komma ut på remiss under december 2018.

Framtidsklimat i Gävleborgs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Rapport som beskriver dagens och framtidens klimat i Gävleborg baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP 4.5) respektive höga utsläpp (RCP 8.5).

Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckorPDF

Identifierade områden i länet där klimatförändringar kan komma att medföra ökade risker för naturolyckor. Utbredningen har genomförts av SGI i samarbete med SMHI.

Lågpunktskarteringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

GIS-kartor med lågpunktsskikt och flödesvägar. Karteringar gjorda för huvudorten i varje kommun. Programmet ArcGIS behövs för att öppna skikten.

Översvämningskarteringar - Ljusnan och Voxnanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översvämningsdata visar utbredning efter hela Ljusnans och Voxnans huvudfåra. Värdena är framtagna av SWECO på uppdrag av Svenska Kraftnät och Vattenregleringsföretagen. Programmet ArcGIS behövs för att öppna skikten.

 

Vattenplanering och säkring av dricksvatten är en av de många utmaningar som ett förändrat klimat innebär. Som ett stöd i arbetet med att säkra en god vattenförsörjning har Länsstyrelsen i samverkan med kommuner tagit fram en regional vattenförsörjningsplan. Rapporten beskriver viktiga vattenresurser för dagens dricksvattenanvändning och framtidens eventuella behov.

I och med de förväntade klimatförändringarna finns ett ökat behov av att skydda våra dricksvattenresurser ur ett långsiktigt perspektiv. För arbetet med klimatanpassning är det viktigt att peka ut och prioritera resurserna för att de ska få ett långsiktigt skydd. Länsstyrelsen har nu tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för länet som ska fungera som ett stöd inom planeringsprocesser och arbete med att ta fram skydd för viktiga områden för dricksvattenförsörjningen.

Den regionala vattenförsörjningsplanen fokuserar på prioritering av befintlig och framtida potentiella dricksvattenresurser och då främst grundvattenresurser. Rapporten består av ett huvuddokument, två fördjupande bilagor samt en bilaga för varje kommun i länet. Huvuddokumentet beskriver länet i stort, de större vattenresurserna, dricksvattenförsörjningen, påverkan och hot mot resurserna, samt klimatförändringarnas påverkan på länet. Fördjupningsbilagor handlar bland annat om hur vi kan skydda våra dricksvattenresurser och hur ansvarsfördelningen ser ut. Kommunbilagorna beskriver mer dricksvattensituationen i respektive kommun och innehåller en mer detaljerad beskrivning samt prioritering av varje dricksvattenresurs.

HuvuddokumentPDF

Bilaga 1: Gävle kommunPDF

Bilaga 2: Sandvikens kommunPDF

Bilaga 3: Hofors kommunPDF

Bilaga 4: Ockelbo kommunPDF

Bilaga 5: Söderhamns kommunPDF

Bilaga 6: Bollnäs kommunPDF

Bilaga 7: Ovanåkers kommunPDF

Bilaga 8: Ljusdals kommunPDF

Bilaga 9: Hudiksvalls kommunPDF

Bilaga 10: Nordanstigs kommunPDF

 

Kontakt