Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till ändring av Axmar naturreservat

Länsstyrelsen förelägger enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. berörda sakägare att yttra sig om förslag till ändring av beslut och skötselplan för Axmar naturreservat i Gävle och Söderhamns kommun. Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 6 november 2019.

Naturreservatet föreslås omfatta 55160 hektar och är beläget i skärgården ca 12 km nordost om Bergby. Förslaget till beslut omfattar föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Förslaget till beslut omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt skötselplan. Eftersom antalet sakägare som ska delges föreläggandet delvis är en okänd krets har Länsstyrelsen beslutat om kungörelsedelgivning.

Förslaget till beslut med dnr 511-6559-2011 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt