14 okt 2020 klocka 09.30 - 13.00

Barnrättsdagar Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg, Rädda Barnen Gävleborg och Region Gävleborg bjuder in till två kunskapsdagar på temat barn som rättighetsbärare.

Målgrupp: Ledning/styrning/politik inom kommun och region

Syftet med dagen är att lyfta framgångsfaktorer för barnrättsarbetet och hur barnkonventionen kan implementeras inom kommun och region.

09.30–09.45 Välkommen och inledning

09.45–10.25 Hållbara liv – om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och
samhällets ansvar

Under 2019 stöttade Bris fler barn är någonsin i telefon, chatt, mejl och i stödgrupper för barn och familjer. Under våren och sommaren 2020 har corona påverkat barns livssituation. Mer bråk och utsatthet hemma, svår ensamhet när isoleringen blir norm och ett mer otillgängligt stöd för barn som behöver hjälp. Så ser lägesbilden ut i kölvattnet av corona.

Med utgångspunkt i vad barnen berättar ställer Bris sig frågan om hur hållbart samhället är för barn att växa upp i? Bris konstaterar att den bristande likvärdigheten i skola, vård och stöd, tillsammans med ökande klyftor i samhället, utgör stora utmaningar för ett samhälle där varje barn ges goda livsförutsättningar.

Föreläsare: Olle Pallin Cox, Regionombud Region Mitt, Bris

10.25-10.30 Paus

10.30-11.00 Lägesbild om barn och ungas levnadsvanor och hälsa i
Gävleborgs län

Strateg för barnrätt vid Region Gävleborg ger en kort lägesbild av barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i länet och kopplar det till barnets rättigheter.

Föreläsare: Linnéa Humble, strateg och Jennifer Wellin, vårdutvecklare leg. Psykolog, Region Gävleborg.

11.00-11.15 Paus

11.15-11.55 Framgångsfaktorer för barnrättsarbetet

FN:s konvention om Barnets rättigheter antogs 1989 och den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Vad har hänt under de 30 åren som gått? Har det blivit bättre för barnet och synen på barnet som rättighetsbärare?
I tre år har Barnombudsmannen haft i uppdrag att stödja kommuner, regioner samt statliga myndigheter i deras arbete med att implementera ett barnrättsperspektiv – Barnrätt i praktiken.
Under dessa år har metoder utvecklats samt flertalet lärande exempel på hur arbetet kan genomföras på ett framgångsrikt sätt. På alla nivåer.

Föreläsare: Lisa Ivarsbacke, utredare och Tove Björnheden, jurist, Barnombudsmannen

11.55 – 12.00 Paus

12.00 – 12.30 Barnrätt på vårt sätt - implementering av barnkonventionen i Malmö stads kulturförvaltning

Samordnare för barnrätt och processägare för barnrättsspåret på kulturförvaltningen i Malmö stad delar med sig av sina erfarenheter av hur barnrätten har implementerats på förvaltningen. Nedslag görs i några av de fokusområden som prioriterats att arbetats med från 2019 och framåt.

Föreläsare: Magnus Ekwall, enhetschef, Malmö kulturskola och Maria Hörman Sällberg, utvecklingssekreterare, kulturförvaltningen Malmö stad

12.30 – 13.00 Panelsamtal och avslut
Panelen reflekterar över det som framkommit under dagen och hur barnkonventionen kan implementeras i verksamheten. Panelen svarar också på eventuella frågeställningar som uppkommit under dagen.

I panelen: representanter från Bris, Region Gävleborg,
Barnombudsmannen, Malmö kommun.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 okt 2020

Anmäl dig

Utbildningarna är kostnadsfria för målgrupper som verkar i Gävleborgs län. Anmälan är bindande men kan överlåtas. För uteblivet deltagande utan avanmälan faktureras 1000 kr. Vi förbehåller oss rätten att vid behov omfördela platserna.

Kontakt