Handbok för skötsel och restaurering av rikkärr

Rikkärr är en våtmarkstyp som är unik för sin stora artmångfald av ovanliga arter varav orkidéerna är de mest kända. Rikkärren är hotade av utdikning, upphörd hävd och övergödning. Följderna har blivit olika grader av torrläggning, vegetationsförändringar och igenväxning och i värsta fall oåterkalleligen degenererade rikkärr. Minskningen av rikkärren har gjort att naturtypen och dess arter har dålig eller ogynnsam bevarandestatus. Dessutom adderas nu även den stress på rikkärren som orsakas av klimatförändringarna. För att motverka försämringen startade Naturvårdsverket ett åtgärdsprogram för rikkärr 2006. Mycket arbete har sedan starten 2006 gjorts inom ramen för åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr.

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=483&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss