Snäckor och sniglar i Gävleborgs län. Om hotade arter och skyddsvärda lokaler för landmollusker.

Genom Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering har en mycket detaljerad kunskap vunnits om landmolluskfaunan i Gävleborgs län. Detta material har nu utvärderats för att kunna användas i naturvårdsplanering och miljöövervakning. Uppgifterna om loka­lerna har tagits fram ur Naturhistoriska Museets databas, där de lagrats alltefter materialet bearbetats. Totalt har 977 lokaler inventerats i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Hotade arter
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=667&context=18