Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klackbergsskogen blir naturreservat

Gammal barrskog med mycket död ved i Klackbergsskogens naturreservat

Foto: Cecilia Lindén

Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Klackbergsskogens naturreservat. Reservatet är cirka 27 hektar stort och ligger ungefär 7 kilometer nordost om Hålsjö i Hudiksvalls kommun.

Naturvärdena i området är knutna till den gamla barrskogen som under lång tid har stått i stort sett orörd. Skogen är dominerad av gran och har stor spridning av ålder och av trädhöjd. Många av träden är 140-150 år gamla, men det finns även granar som är upp emot 200 år. Förekomsten av död ved är rik i området. Den typen av skog ger goda förutsättningar för arter som behöver död ved, gamla träd, stabilt mikroklimat och skogskontinuitet, det vill säga att det alltid är skog på platsen.

– Det här området är mycket artrikt. Skogsstyrelsen och länsstyrelsen har hittat 34 naturvårdsarter vid inventeringar, bland annat knärot, doftticka och rosenticka. Naturvårdsarter är arter som antingen signalerar höga naturvärden och/ eller är rödlistade, säger biolog Sofia Engberg på Länsstyrelsen Gävleborg.

Området används i liten utsträckning för friluftsliv. Det finns inga leder eller anläggningar. Tack vare att markägaren har tecknat intrångsavtal och fått ekonomisk kompensation, kan området skyddas. Det bidrar till att uppnå miljömålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Sveriges miljömål, sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 15, ekosystem och biologisk mångfald.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss