Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åsbergets naturreservat – nytt naturreservat i Hudiksvalls kommun

Gammal hällmarkstallskog på Åsberget i soldis i november.

Foto: Cecilia Lindén

Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Åsbergets naturreservat. Reservatet är 208 hektar stort och ligger cirka 12 kilometer västsydväst om Hudiksvall i Hudiksvalls kommun. Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, och att vårda och bevara värdefull brandpräglad tallskog, gammal hällmarkstallskog och lövrik barrblandskog.

Åsberget har mycket höga naturvärden som till stor del är kopplade till den gamla tallskogen som finns i större delen av området. I de finaste delarna är många av tallarna mellan 200 och 300 år gamla, men här och var finns tallar på upp mot 450–500 år.

På toppar och i branter finns solbelyst död ved som är viktig för många arter. I området finns bland annat de rödlistade arterna reliktbock, vintertagging, vitplätt, dvärgbägarlav och vedflamlav, säger Cecilia Lindén, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

I naturreservatet finns även mycket höga naturvärden i de asprika barrblandskogarna, som förekommer i bergets nederkanter och klyftor. Här finns gott om äldre och gammal asp.

Genom att hela området nu skyddas som naturreservat bevaras de mycket värdefulla skogarna, fortsätter Cecilia Lindén.

Bildandet av Åsbergets naturreservat bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Området är också ett bra exempel på den typ av områden som ska prioriteras enligt länsstyrelsens och Skogsstyrelsens strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs län (länsstyrelsens rapport 2006:19-21).

Arbetet med naturreservatet inleddes 2017 efter att ett tips kommit in till Länsstyrelsen om Åsbergets höga naturvärden. Bildandet av naturreservatet är möjligt tack vare att privata markägare tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 15, ekosystem och biologisk mångfald.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss