Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya pengar för integrationsfrämjande insatser

Den 15 februari öppnar utlysningen för medel till tidiga insatser för asylsökande, medel för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter och medel för insatser som syftar till att skapa beredskap och mottagningskapacitet i mottagandet av nyanlända. Drygt 3,5 miljoner kronor av de statliga stöden är öronmärkta för Gävleborgs räkning. De kan sökas av både kommuner, organisationer och trossamfund.

TIA (tidiga insatser för asylsökande)

Under 2024 fördelar Länsstyrelsen TIA-medel i en ansökningsperiod. Det finns 1 492 000 kronor att fördela i Gävleborgs län.

Stödet går till insatser som hjälper asylsökande personer i en framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Medlen ska gå till insatser som främjar kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller hälsa.

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och avslutas 22 mars. Stödet kan sökas av organisationer inom civilsamhället och kommuner eller kommunalförbund samt trossamfund.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Under 2024 fördelar Länsstyrelsen Gävleborg §37a-medel om 976 000 kronor. Bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn, i enlighet med: §37a – i förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (2010:1122). Under 2024 prioriteras insatser för snabbare etablering, bland annat insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärning prioriteras särskilt. Utöver detta så prioriteras även insatser där insatsen sker i samverkan med idéburen sektor.

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och avslutas 16 april. Medlen kan sökas av kommuner i egen regi eller kommuner i samverkan med en eller flera organisationer.

Bidrag för att skapa beredskap och mottagningskapacitet

Under 2024 fördelar Länsstyrelsen Gävleborg §37-medel om 1 162 000 kronor. Bidrag till integrationsinsatser för att skapa beredskap och kapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället, i enlighet med: §37 – i förordning om statlig ersättning för insatser för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn (2010:1122).

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och avslutas 29 maj. Medlen kan sökas av kommuner eller kommunalförbund.

Nationell utlysning §37

Länsstyrelserna anordnar 2024 en nationell utlysning av §37-medel som omfattar totalt 3 miljoner kronor. Medlen ska gå till finansiering av insatser med inriktning samverkan, utveckling och/eller spridning av insatser/metoder för bibehållen kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Medel från nationell utlysning kan enbart användas för finansiering av insatser som:

  • genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län och/eller
  • insatser som är av länsöverskridande/nationell karaktär och/eller där resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Ansökningsperioden öppnar 1 mars 2024 och avslutas 20 juni 2024.

Vill du veta mer?

Den 21 februari hålls en informationsträff om nya projektmedel inom integrationsområdet.

Informationsträff om statsbidrag inom integration

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss