Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsprövning av planerad vindkraftspark Eystrasalt Offshore

Eystrasalt Offshore AB har till regeringen lämnat in en ansökan om tillstånd till uppförande, drift och avveckling av vindkraftspark, ”Eystrasalt Offshore” i Bottenhavet i Sveriges ekonomiska zon, enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Ansökan omfattar en havsbaserad gruppstation för vindkraft om högst 256 vindkraftsverk med en totalhöjd om högst 370 meter med tillhörande transformatorstationer och mätmaster. Parken planeras cirka 60 km från svenska kusten, se bilaga T1 i ansökan. Potentiell produktion beräknas med upp till 15 TWh årligen.

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen Gävleborg har genom regeringsbeslut fått i uppdrag att bereda ärendet. När beredningen av ärendet är avslutat och ärendet är klart för avgörande ska länsstyrelsen återlämna ärendet till regeringen med ett förslag till beslut. Samråd med annat land ska ske enligt 6 kap. miljöbalken.

Handlingarna i ärendet, och efter kungörelsen ny information, kommer att finnas tillgängliga hos Länsstyrelsen Gävleborg, Borgmästarplan 2 Gävle. Kontakta gavleborg@lansstyrelsen.se.

Den som vill yttra sig i ärendet kan göra det skriftligen till Länsstyrelsen Gävleborg, Borgmästarplan 2 Gävle eller gavleborg@lansstyrelsen.se senast den 26 januari 2024. Ange ärendets diarienummer 3786–2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss