Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till ändring av Agön-Kråköns naturreservat

Strand med stenar och hav i bakgrunden.

Länsstyrelsen föreslår ändring av Agön-Kråköns naturreservat som ligger cirka 2 landmil sydost om Hudiksvall. Agön och Kråkön är två stora skärgårdsöar med gamla fiskelägen. Öarna är bevuxna med barrblandskog och här finns gott om både älg, hare, orre och tjäder.

Det naturområde som ingår i Agön-Kråkön naturreservat skyddades genom beslut 1991 till delar som naturreservat och delar som naturvårdsområde. Genom beslut 2004-05-17 förstärktes skyddet genom att hela området avsattes som naturreservat, med syfte att skydda ett större sammanhängande oexploaterat skärgårdsområde och bevara den biologiska mångfalden, den
värdefulla natur- och kulturmiljön samt områdets betydelse för rekreation och friluftsliv.

Länsstyrelsen konstaterar att beslutet från 2004 nu är i behov av förtydliganden och revidering avseende såväl syfte, föreskrifter och skötselinriktning för naturreservatet. Vissa föreskrifter har tillkommit eller preciserats. Andra föreskrifter har försetts med vissa relevanta undantag, huvudsakligen sådana som förbisetts i det tidigare beslutet vilket orsakar onödigt dispensförfarande. De skogliga naturtyper som dominerar i naturreservatet, det vill säga
talldominerad barrblandskogar, är i hög grad beroende av återkommande störning i form av skogsbrand för att långsiktigt upprätthålla gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter. Skötselplanen har därför omarbetats för att möjliggöra naturvårdsbränning inom naturreservatet. Vidare har kunskapsläget kring områdets marina bevarandevärden avsevärt förbättrats
sedan naturreservatet bildades, vilket har beaktats vid utformningen av föreliggande beslut och skötselplan. Även vad gäller anläggningar för friluftslivet har områdesavgränsningar, skötselfrågor och ansvarsfördelning förtydligats och preciserats.

De förändringar som det nya beslutet innebär i fråga om syfte och föreskrifter ger sammantaget en mer ändamålsenlig förvaltning av områdets höga naturvärden.

Förslag till beslut och skötselplan Agön-Kråkön har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut 30 oktober 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss