Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjliga risker för ras och skred

Del av jorden som försvunnit från en slänt

Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Det kraftigt ihållande regnet som ovädret Hans drog med sig in över Sverige har gett upphov till bland annat bortspolade vägar, tågurspårning, skador på egendom och miljö. Nu ser vattenflödena ut att gå ner i några av vattendragen och i och med det ökar risken för ras och skred.

Christoffer Carstens, enhetschef för Enheten för hållbar utveckling på Länsstyrelsen Gävleborg berättar om läget i våra vattendrag just nu.

– I nedre delarna av Testeboån, Dalälven och Delångersån går flödena fortfarande uppåt någon dag till. Så länge det inte kommer mer regn i större mängder, kommer ökningen inte vara stor. Däremot börjar nu nivåerna i Gavleån, Harmångersån, Ljusnan, Voxnan och Varpen sjunka, säger han.

Varför ökar risken för ras och skred när vattnet nu drar sig tillbaka?

– Både det långvariga regnandet och de höga flödena har gjort att grundvattennivåerna ökat, speciellt nära vattendrag. I och med det minskar jordens hållfasthet, vilket ökar sannolikheten för skred. Så länge vattennivåerna är höga håller vattnets tyngd emot i slänter och strandzoner men när de sjunker ökar riskerna.

I vilka områden ska man vara beredd på eventuella ras och skred?

– Ras och skred sker i första hand i slänter och branter. Skred är när sammanhängande jordmassor av lera eller finkorning jord kommer i rörelse. Ras sker mer i branter och består av fria jordpartiklar, grus och stenar som faller fritt.

I detta läge, efter regnen och de höga flödena, är det främst slänter, speciellt nära vattendrag, med leraktiga jordar som är i riskzonen.

Tecken på risk för ras och skred

  • Om träd och stolpar som står i en slänt börjar luta åt samma håll.
  • Om jordstycken börjar glida. Mindre skred kan vara tecken på att ett större skred kan inträffa.
  • Erosionsskador vid vattendrag.
  • Nyutvecklade och tillväxande sprickor i mark.
  • Sättningar i byggnader, till exempel att dörrar och fönster inte går att öppna.
  • Brott på ledningar och kablar i marken.
  • Plötsligt avbrott av flöde, ökat flöde eller grumling av vattnet i ett vattendrag kan indikera ras eller skred uppströms.

Källa: Minska risken för ras och skred, MSB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss