Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsmarknadsanalys 2023

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelserna har i uppdrag att analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. I rapporten ”Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2023” presenterar Länsstyrelsen sin analys och bedömning av hur läget på bostadsmarknaden ser ut. Analysen baseras på årets bostadsmarknadsenkät och statistik från SCB.

Årets bostadsmarknadsanalys visar att fyra av länets tio kommuner bedömer att det råder balans på bostäder i kommunen medan en kommun bedömer överskott och resterande fem, ett underskott. Underskott på bostäder råder fortsatt främst i länets centralorter, där fem av tio kommuner bedömer underskott.

– Byggtakten minskade med 15 procent under 2022 jämfört med 2021. 636 bostäder färdigställdes år 2022. Befolkningen i länet minskar och det råder ett födelseunderskott i alla kommuner. Befolkningsminskningen beror också på en minskad invandring. Behovet av bostäder för särskilt utsatta grupper är fortsatt stort i många delar av länet, det behövs framför allt fler äldreboenden och gruppboenden i länet, säger samhällsplanerare Erika Eklund på Länsstyrelsen Gävleborg.

Världsläget har redan gett effekter på bostadsmarknaden och det råder stor oro inom samtliga branscher som rör bostadsförsörjningen. Kriget i Ukraina och de följder det får i form av bland annat höjda energi- och matpriser påverkar hushållsekonomin och köpkraften negativt för privatpersoner.

– De effekter Länsstyrelsen kan konstatera är att bostadsprojekt, främst nybyggnationer har pausats eller skjutits på framtiden på grund av högre produktionskostnader, hårdare lånevillkor och en försvagad hushållsekonomi. Världsläget kommer ha en stor påverkan på ny och ombyggnationer av nya bostäder som påverkar bostadsförsörjningen negativt. De redan särskilt utsatta grupperna med störst behov är de som påverkas mest av en mer ansträngd bostadsmarknad, säger Erika Eklund på Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss