Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbered ditt lantbruk för en varm sommar

Torr åkermark med gulnande höbalar

Uppdaterad 23.07.05 - Sommaren 2018 drabbades Sverige av extremt väder i form av värme och torka. Jordbruket var en av de näringsgrenar som drabbades allra mest av detta. För att undvika att hamna i en liknande situation kan du som driver ett lantbruk redan nu tänka på hur du bäst förbereder dig om sommaren 2023 skulle bli lika varm och torr.

Den torka som drabbade Sverige 2018 slog extra hårt mot jordbruket med stora ekonomiska förluster som följd. För att minska risken för att hamna i en svår situation igen kan du som driver lantbruk förbereda din verksamhet på torka redan nu. Till exempel kan du se över ditt behov av vatten under ett torrt år. Om du har djur, fundera på hur du kan förbereda ditt behov av foder eller andra möjliga risker med en varm och torr sommar.

Lantbrukarna i Söderhamn förbereder sig

Under torsdagen 1 juni träffades lantbrukare i Söderhamnsområdet tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg, HK Scan, Lantmännen och LRF för att diskutera de här frågorna.
Lantbrukare och organisationer fick berätta hur de upplevde sommaren 2018. Den sommaren blev framför allt årets första vallskörd mindre än normalt och att återväxten för vallskörd två och tre uteblev nästan helt. Det resulterade i att lantbrukare fick skörda små åkrar överallt i bygden för att få ihop foder.

Utöver det drabbades hela Sverige av långa slaktköer och det blev svårt att sälja kött på konsumentmarknaden. Spannmålsskördarna blev mindre och av sämre kvalitét, något som resulterade i stora ekonomiska förluster.

Så förbereder vi oss tillsammans

Med god planering kan du som har ett jordbruk minska risken för att hamna i en svår situation redan nu om torkan skulle slå till.

Hos Länsstyrelsen Gävleborg och Jordbruksverket pågår just nu dialoger om hur myndigheterna på bästa sätt kan hjälpa till om det blir en torr sommar likt den 2018. Bland annat ses möjligheten om att ge dispenser för att skörda trädor över. Bland annat samlar Jordbruksverket information på sin web om olika frågor kopplade till torka.

Torka, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Berörda myndigheter, Regeringskansliet och LRF har möten varje vecka under hela sommaren för att ha god koll på hur läget ser ut i hela landet och kunna fatta eventuella beslut om åtgärder i tid. Länsstyrelsen medverkar i dessa möten och lämnar löpande lägesrapporter från länet.

Länsstyrelsen startar nu även upp regionala avstämningsmöten med lantbrukets aktörer för att vi ska ha en aktuell bild hela tiden av vad som händer i länet.

Även LRF har torkan med på sin agenda och undersöker på vilket sätt de kan hjälpa sina medlemmar i hur de förbereder sig inför och hur de ska agera under en torka.

Bevattning

Bristen på nederbörd är den främsta faktorn till att extra bevattning måste införas. Långa och varma perioder på det kan få lantbrukare att fundera extra mycket på hur frågan med bevattning ska kunna lösas ut.

För att få ta ut vatten från en sjö, vattendrag eller grundvatten för att bevattna grödor krävs en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen eller ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen. För att vara säker på att du kommer att kunna ta ut vatten när du behöver det är det därför bra om du redan innan ser över ditt behov och anmäler till Länsstyrelsen eller söker de tillstånd som du behöver. Tänk på att vattenområdet som du vill ta ut vatten ifrån behöver vara tillräckligt stort för den vattenmängden du har behov av. Ett vattenuttag får inte leda till att ett vattendrag torrläggs.

Anmälan om vattenverksamhet

Foderbrist

En av de största utmaningarna för jordbruket sommaren 2018 vad den brist på djurfoder som uppstod. Du som har djur kan redan nu se över hur din beredskap ser ut när det gäller foder åt dina djur och om en sådan brist skulle uppstå igen.

Se över verksamheten och hur mycket foder du behöver. Hur gör du om du behöver minska på besättningen och vilka djur ska du då skicka? Förutom att fundera på hur du ska få ihop foder kanske det finns mark i träda i ditt närområde som går att skörda.

Ett alternativ kan också vara att skörda spannmålen som helsädesensilage. Det gäller dock att skörda i rätt tid innan det mognar för mycket.

Det finns undantag för extremväder i regelverken för stöden som gör att länsstyrelserna kan sätta ner avdrag på skötselvillkor i stöden om felet beror på torkan. Det gäller även fel för träda som har skördats före den 1 augusti i kompensationsstödet.

Jordbruksverket och länsstyrelserna bedömer gemensamt att alla lantbrukare som skördar sina trädor för att få foder på grund av torkan kan göra det utan att få avdrag på stöden och utan att först ta kontakt med sin länsstyrelse. Skörd av trädor kan alltså ske utan att det påverkar grovfoderarealen för de som söker kompensationsstöd med djurhållning (typ 1-3.)

Hästägare

Årets torka har inneburit att beten torkat bort och att första skörden av vallfoder på många håll varit betydligt mindre än normalt.

Det är för tidigt att avgöra hur allvarliga konsekvenserna blir, men du som håller hästar gör klokt i att hålla dig informerad kring vad som kan vara viktigt att tänka på när det gäller beten. Se till att planera dina inköp av grovfoder med god framförhållning.

Vi nås av information om att många funderar på att importera foder – något som kan innebära stora risker för att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige.

Vi har samlat viktig information kring dessa frågor som vi hoppas kan underlätta för dig som har hästar. Se även under rubriken "Länklista med värdefull information".

Så utfodrar du hästen vid foderbrist, HästSverige Länk till annan webbplats.

Det är torrt i stora delar av Hästsverige - Lantbrukarnas Riksförbund Länk till annan webbplats.

Tips och råd

  • Se över verksamheten och hur mycket foder du behöver.
  • Se över alternativa fodermedel.
  • Gör en plan för att minska besättningen och vilka djur som då skulle bli aktuella att skicka till slakt.
  • Anmäl dig till Länsstyrelsen betesförmedling.
  • Kompensera med mer kraftfoder än normalt vid brist på vallskörd.
  • Så eftergrödor.
  • De flesta som producerar eller hanterar foder behöver vara registrerade hos Länsstyrelsen. Tänker du importera, sälja och distribuera foder behöver din foderanläggning dessutom anmälas till Jordbruksverket. Observera att det finns stor risk med importerat foder att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige.
  • Vad uppmärksam på vad som växer där dina djur betar då de under torka kan äta växter de normal inte skulle äta.

Betesförmedling

Genom att anmäla dig till Länsstyrelsens betesförmedlingen kan vi matcha ihop dig med en lämplig markägare som har mark där dina djur kan beta.

Betesförmedling

Hjälp andra

Även du som är markägare och som har mark som skulle kunna betas av djur kan anmäla dig till Länsstyrelsens betesförmedling. Genom att erbjuda dina marker till betande djur bidrar du inte bara till den biologiska mångfalden utan blir också en del av jordbrukets krisberedskap

Erbjud betesmark

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss