Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Översyn av vattenkraftverk i Harmångersån

Vatten som forsar från en damm

Genom EU:s vattendirektiv ska Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar ha moderna miljövillkor. De anläggningar som inte redan har moderna miljövillkor ska ansöka om det. Det ska ske under de kommande 20 åren. De anläggningar som finns i Harmångersåns avrinningsområde ses nu över.

Harmångersån är Nordanstigs kommuns största vattendrag och rinner genom hela kommunen för att slutligen mynna tudelat i havet, vid Stocka och Strömsbruk. Totalt finns det nio vattenkraftverk eller regleringsdammar längs ån som kommer att ses över för att se vilka miljöanpassningar som krävs.

Länsstyrelsen Gävleborg samverkar med verksamhetsutövare, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer för att undersöka vilka miljöanpassningar som behöver göras innan en ny ansökan ska prövas i mark- och miljödomstolen.

Betänkligheter

Miljöanpassningarna kommer till största del bekostas av vattenkraftens miljöfond.

– Vanliga åtgärder för att miljöanpassa vattenkraftverk och regleringsdammar är att göra det möjligt för fisk att passera både upp- och nedströms förbi en vattenkraftanläggning. För att fisken ska kunna passera anläggs en fiskväg. I fiskvägen behöver det släppas tillräckligt mycket vatten för att den ska fungera. Även nedströms anläggningen behöver det släppas vatten för djur och natur som är beroende av vatten. För att hindra fisk från att skadas i turbinerna anläggs fingaller med flyktränna som leder fisken förbi vattenkraftanläggningen. Det är bland annat det som ska ses över i samverkan, säger Matilda Pahtajärvi, vattenverksamhetshandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Vid vissa anläggningar har det funnits miljöfarlig verksamhet längre tillbaka i tiden där ämnen som bland annat kvicksilver, dioxiner och oljeföroreningar förekommit. Skulle miljöåtgärderna innebära ingrepp i området behöver historiken bakom anläggningen tas hänsyn till.

– Om man arbetar med mark, vatten och botten kan dessa farliga ämnen transporteras med i vattnet och förflytta sig till andra platser där de kan göra stor skada. Så det finns många delar att ta hänsyn till, säger Matilda Pahtajärvi.

Samverkansprocessen

Ansvarsområden i korthet i samverkansprocessen:

  • Länsstyrelsen är ansvarig för samverkan och bevakar allmänna intressen såsom kulturmiljö och naturvärden
  • verksamhetsutövaren ansvarar för kunskap om anläggningen och förslag till åtgärder
  • kommunen ansvarar också för att bevaka allmänna intressen, till exempel badplatser och vattenskyddsområden
  • de myndigheter som bjuds in är där för att ta vara på det nationella perspektivet
  • berörda intresseorganisationer är de som jobbar med vattenmiljö-, fiske-, vattenkrafts- och kulturmiljöfrågor.

Länsstyrelsen bjuder in till samverkan där en nulägesbeskrivning har tagits fram och presenteras under ett möte med intressenterna. Verksamhetsutövaren tar sedan fram en ansökan med förslag på lämpliga åtgärder. Ansökan färdigställs sedan och skickas in till mark- och miljödomstolen för beslut.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att föra en dialog med sakägare. När i processen det sker är upp till verksamhetsutövaren.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss