Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brassbergets naturreservat har blivit större

Liggande träd i en sluttning.

Lövskog med grova lövlågor på Brassbergets sydsida. Foto Helena Persson

Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Brassbergets naturreservat. Reservatet är nu 341 hektar stort och ligger cirka 4 kilometer nordost om Ramsjö i Ljusdals kommun. Det är de tidigare naturreservaten Brassberget och Norra Brassberget som har slagits ihop tillsammans med tre nya delar, och som nu blir ett stort naturreservat.

Brassberget är ett unikt område med tydligt brandpräglad och lövrik skog med mycket höga naturvärden som har varit kända i flera decennier. Lövbrännan på Brassbergets sydsida har uppkommit efter den senaste större skogsbranden år 1888 och är ett av länets största kända lövskogsområden. Ett stort antal rödlistade arter och signalarter för höga naturvärden har hittats i området, främst vedsvampar, vedlevande insekter, lavar och hackspettar. Det finns få stigar i området så det är ganska otillgängligt för besökare.

– Det här lövträdsrika området är väldigt speciellt. Det ger livsutrymme för arter som är beroende av levande och döda lövträd, till exempel de hotade insekterna djupsvart brunbagge och aspbarkgnagare, men också många andra arter, säger biolog Martina Kluge på länsstyrelsen.

Att det nu blir ett stort naturreservat i området underlättar förvaltningen av området och bidrar till att naturvärdena bevaras och utvecklas ytterligare. Det bidrar till att uppnå miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss