• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åsberget föreslås bli nytt naturreservat

En grov asp och ett liggande träd.

En grov asp och ett liggande träd av asp på Åsberget.

Länsstyrelsen föreslår att ett område på 208 hektar kallat Åsberget, beläget cirka 12 kilometer västsydväst om Hudiksvall i Hudiksvalls kommun, ska bli naturreservat.

Syftet med Åsbergets naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden, och att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer som brandpräglad tallskog, gammal hällmarkstallskog, och lövrik barrblandskog. Åsberget har mycket höga naturvärden som till stor del är kopplade till den gamla tallskogen, som delvis består av hällmarkstallskog, som finns i större delen av området. I de finaste delarna är många av tallarna mellan 200 och 300 år gamla, men här och var finns tallar på upp mot 450–500 år. På toppar och i branter finns solbelyst död ved som är viktig för många arter. I området finns bland annat de rödlistade arterna reliktbock, vintertagging, vitplätt, dvärgbägarlav och vedflamlav.

Inom det föreslagna naturreservatet finns även mycket höga naturvärden i de asprika barrblandskogarna, och även i granskogarna, som förekommer i bergets nederkanter och klyftor. Här finns gott om äldre och gammal asp och på dessa finns många rödlistade arter. Genom att hela området skyddas som naturreservat kommer de värdefulla skogarna att bevaras.

Arbetet med naturreservatet inleddes 2017 efter att ett tips kommit in till Länsstyrelsen om Åsbergets höga naturvärden. Bildandet av naturreservatet blir möjligt tack vare att privata markägare har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg.

Förslag till beslut och skötselplan för Åsberget naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 26 juni 2023.

Förslag på beslut, Åsbergets naturreservat Pdf, 7.9 MB.

Kontakt