Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län

En kontinuerlig tillgång till vatten av bra kvalitet är en grundläggande förutsättning för att samhället ska fungera. Med en klok och väl avvägd samhällsplanering och genom att ta hänsyn till dricksvattenintresset i olika tillståndsprocesser kan vi förebygga en försämring av vattenkvalitén. En bra planering säkerställer också att vi säkrar viktiga dricksvattenresurser som behövs för att klara vattenförsörjningen, nu och i framtiden.

För att långsiktigt trygga en hållbar vattenförsörjning i länet har Länsstyrelsen, i samverkan med VA-huvudmän och kommuner, tagit fram en ny regional vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län. Den regionala vattenförsörjningsplanen identifierar hot och risker samt åtgärder för att hjälpa länets aktörer i deras strategiska arbete med länets vattenförsörjning.

Gävleborgs län har en god tillgång på både grund- och ytvatten och har hittills varit förskonat från en återkommande allvarlig vattenbrist. Kommunernas vattenresurser har kunnat matcha vattenbehovet för den allmänna vattenförsörjningen.

Låg grundvattentillgång vanligt längs med kusten

Den framtida utvecklingen visar på en befolkningsökning främst i tätorterna Gävle och Sandviken vilket kommer att leda till att vattenbehovet ökar. Samtidigt förväntas klimatförändringarna ha en större negativ effekt på grundvattentillgången i länets södra del, där både Gävle och Sandviken är belägna, än i norra delen av länet.

Avseende enskild dricksvattenförsörjning förekommer områden med låg grundvattentillgång i alla kommuner. Längs gävleborgskusten är låg grundvattentillgång ett utbrett fenomen. I kombination med ett stort antal och ständigt ökande, sommarboenden, är kusten och skärgården därför ett högriskområde för vattenbrist och saltvatteninträngning.

Vattentillgången är god men Gävle som tätort är en utmaning

Gävle är länets befolkningsmässigt största tätort vilket innebär ett omfattande vattenbehov. Gävle-/Valboåsen är en vattenresurs med mycket goda uttagsmöjligheter. Vattentillgången förstärks via både naturlig och konstgjord infiltration med vatten från Gavleån. Ändå finns det en risk för att det ökande behovet inte kan tillgodoses via grundvatten från Gävle-/Valboåsen då det inte är hållbart att ta ut mer grundvatten än som bildas nytt.

Ju mer det byggs på åsen desto mindre blir områdena för naturlig grundvattenbildning genom infiltration av nederbörd i marken. Den omfattande exploateringen på åsen med många mänskliga aktiviteter och verksamheter ökar dessutom risken för olyckor och föroreningar vilket skulle få förödande konsekvenser då många människor skulle drabbas om dricksvattnet i Gävle-/Valboåsen skulle förorenas.

Länets handlingsplan för vattenförsörjning innehåller konkreta förslag på åtgärder inom fem målområden:

  1. Fullgott vattenskydd för alla allmänna dricksvattentäkter
  2. Tillstånd för vattenuttag för alla allmänna dricksvattentäkter och ökat kunskap om vattenuttag
  3. Klok samhällsplanering för säker och hållbar vattenförsörjning
  4. Fullgott kunskapsunderlag om dricksvattenresurser och potentiella påverkanskällor
  5. Upprätthålla och stärka förmågan till dricksvattenförsörjning.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss