Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bromsvallsbergets naturreservat utökas

stenar och liggande träd i en sluttning

Naturskog i blockig sluttning.

Länsstyrelsen har idag beslutat att utvidga Bromsvallsbergets naturreservat med 14,5 hektar så att det nu blir nu 33 hektar stort. Reservatet ligger några kilometer söder om Ilsbo i Hudiksvalls kommun.

Området består av en barrnaturskog med inslag av gamla aspar och sälgar i en brant och blockig miljö. Skogen utgör en viktig livsmiljö för en rad rödlistade arter. Inslag av hällmarker med 200-300 år gamla tallar bidrar till områdets naturvärden.

Naturreservatet på Bromsvallsbergets nordöstra sluttning bildades 1995 med syftet att bevara en naturskogsartad skog med livsmiljöer för hotade växt- och djurarter. Naturvärdena i utvidgningsdelen kompletterar och förstärker de befintliga värdena inom området och genom att reservatet nu blir större ökar möjligheterna att långsiktigt bevara och utveckla den biologiska mångfalden här.

Tack vare att markägaren har tecknat intrångsavtal för området kan det nu skyddas som naturreservat och bidra till att miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv uppnås.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss