Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sandsjöån i Ljusdals kommun föreslås bli nytt naturreservat

Ore älv och tallskog

Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 10 kilometer sydväst om Hamra, kallat Sandsjöån, ska bli naturreservat. Området är 335 hektar stort.

Huvudsyftet med naturreservatet är att bevara vattendraget Sandsjöån. Vattendraget har sin början nedströms Sandsjödammen vid utloppet ur Sandsjön och mynnar efter cirka 15 kilometer ut i Ore älv. Sandsjöån består av långa strömsträckor övergående i korta forspartier och endast en mindre del av vattendraget är lugnflytande. Påverkad av flottledsrensning är tydlig i vissa områden längs med huvudfåran som flottningen koncentrerats till. Eftersom flottningen fokuserats till huvudfåran finns flera kilometer med intakta sidofåror som snörts av från flottningen, något som är nästan unikt för ett vattendrag av denna storlek.

Vattendraget har restaurerats till viss del. I vattendraget förekommer både harr, öring och lake. Även utter förekommer regelbundet i området. Dessutom finns äldre noteringar av flodpärlmussla.

Tydligs spår av isälv

Hela Sandsjöåns dalgång bär tydliga spår av en isälv som tar sig uttryck i den breda och djupa dalgången. På flera platser omges den nuvarande ån av kraftigt ursvallade blockfält med stora, väl rundade stenblock. På andra platser förekommer breda partier gammal älvfåra med renspolade klipphällar. Längre nedströms omges vattendraget av stora flacka områden bestående av isälvssediment.

I det föreslagna naturreservatet ingår även skogsmark, dels som skyddszoner mot vattendraget, dels för att det består av större sammanhängande skogsområden med äldre och delvis naturskogartad natur. Det finns påfallande mycket gammal skog kvar runt vattendraget vilket gynnar vattendragets biologiska värden.

Förslaget till bildande av Sandsjöåns naturreservat har möjliggjorts tack vare att ett bolag har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg

Ett förslag till beslut och skötselplan har skickats på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 9 juni 2023.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss