Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Harkskärsfjärdens naturreservat - nytt kustreservat

Vindskydd på en udde vid havet. Skog i bakgrunden.

Länsstyrelsen beslutade igår om att bilda Harkskärsfjärdens naturreservat, beläget söder om Eskön, cirka 13 kilometer nordost om Gävle i Gävle kommun. Naturreservatet har en total areal på 390 hektar och av dem består 190 hektar av hav.

Harkskärsfjärden är ett kustområde med mycket höga värden kopplade till natur och friluftsliv. Området består av ett av de mest orörda kustavsnitten i länet med en relativt oexploaterad inre skärgård. Det karaktäristiska landskapet med landhöjningskust utgörs av flera grunda havsvikar och laguner. De utgör mycket viktiga rekryteringsområden för flertalet fiskarter. Havsstrandängarna och de många små öarna och skären är viktiga miljöer för rastande och häckande kustfåglar.

- Inom naturreservatet finns våtmarker med fina exempel på där landhöjningen sakta bidrar till att strand utvecklas till våtmark. Här finns även skyddsvärda rikkärr, säger Cecilia Nyberg, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Området har getts högsta skyddsklass i våtmarksinventeringen och i Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Även om skogsbruk har bedrivits i området finns områden med orörda landhöjningsskogar både på fastlandet och på många av öarna.

- Naturreservatet är även av stort intresse för friluftslivet, där bland annat Esköstigen i norra delen av området är ett av länets flitigast besökta naturområden med lättillgängliga rast- och grillplatser, säger Cecilia Lindén, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

För att de värdefulla naturmiljöerna och den biologiska mångfalden i området långsiktigt ska kunna bevaras och utvecklas skyddas nu området som naturreservat. För bevarandet av den värdefulla bottenvegetationen är det viktigt att skogs- och markbruk inte bedrivs och att motorbåtstrafik begränsas, vilket annars kan bidra till erosion och näring- och sedimenttillförsel till havsvikarna.

Tidigare bolagsägd mark

Större delen av marken inom naturreservatet var tidigare bolagsägd, men byttes 2014 in genom det statliga bytesmarkspaketet ESAB (Ersättningsmark i Sverige AB). Den nya fastigheten som bildades ägs numera av staten genom Naturvårdsverket. En fastighet har överförts från Skogsstyrelsen till Naturvårdsverket, medan markåtkomsten för övriga delar är lösta tack vare att privatpersoner har ingått intrångsavtal med staten.

Kontakt

Cecilia Nyberg

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2251296