Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens utredning om händelsen i Furuviksparken är klar

Efter att flera schimpanser rymt från sitt hägn på Furuviksparken den 14 december 2022 startade Länsstyrelsen en utredning. En rapport med myndighetens slutsatser är nu överlämnad till parken.

Länsstyrelsen är den myndighet som utfärdar och kontrollerar efterlevnad av tillstånd för offentlig förevisning i Gävleborgs län och bedriver därmed tillsyn av Furuviksparken. Syftet med utredningen var att se hur parken uppfyller relevanta krav i djurskyddslagstiftningen kopplat både till schimpanserna och till övriga djur i parken som påverkades av situationen.

Hur tillsynen gjorts

Länsstyrelsen Gävleborg tog i ett tidigt skede kontakt med ansvariga på parken för att få information om hur situationen hanterades och vilka åtgärder som vidtogs ur djurskyddshänseende. Bland annat säkerställdes att veterinär var involverad i händelsen. När den akuta fasen var över begärde myndigheten in skriftlig redovisning om händelseförloppet och vilka åtgärder som vidtagits. Senare har även en kontroll på plats gjorts för en genomgång av de åtgärder som genomförts och planeras för att förhindra att rymning kan ske igen.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsens bedömning är att Furuviksparken uppfyllt sitt handlingsansvar som djurhållare under och i samband med den aktuella händelsen.

Länsstyrelsen konstaterar vidare att parken har genomfört förändringar i huset där schimpanserna hålls och ändrat arbetsrutinerna kopplat till schimpansernas utrymmen på ett sätt som Länsstyrelsen anser bör vara tillräckligt för att undvika att liknande händelser sker i framtiden.

Länsstyrelsen bedömer, utifrån de uppgifter som myndigheten tagit del av, att parken inte haft kännedom om hur man behövt agera för att följa djurskyddslagstiftningen när man såg behov av att avliva schimpanser på distans. Det ledde till att parken använde en avlivningsmetod som inte är tillåten enligt aktuell lagstiftning. Idag saknas primater i regelverkets uppräkning av djurslag som får avlivas med hjälp av skjutvapen på distans. Parken skulle därför ha ansökt om dispens hos Jordbruksverket när de bedömde att det behovet uppstod. I ett senare skede av händelsen ansökte parken om dispens och fick den beviljad. Parken har informerat Länsstyrelsen om hur man förändrat sina rutiner, vilket gör att Länsstyrelsen bedömer att parken kommer att uppfylla lagstiftningens krav om en liknande situation skulle uppstå igen.

Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att Furuviksparken även fortsatt uppfyller kraven för att inneha tillstånd för offentlig förevisning. Ärendet kommer att avslutas.

Slutsatser från händelsen

Länsstyrelsen ser utifrån händelsen ett behov av att se över hur dagens bestämmelser om distansavlivning av djur är utformade. Länsstyrelsen kommer att ta kontakt med Jordbruksverket, som är den myndighet som utfärdat bestämmelserna, för att uppmärksamma dem på detta.

Kontakt

För medieförfrågningar: Sofia Rohlin, kommunikationschef, sofia.rohlin@lansstyrelsen.se010-225 13 67

För övriga frågor: gavleborg@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss