• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu stärks arbetet för att skydda kulturarvet

Förgrund med stenmur och en trästolpe med ett märke i form av sköld med text. I bakgrund ett vitt äldre hus med snidade detaljer i farstun. Text på skylt "Kulturegendom skyddad enligt 1954 års Haagkonvention.

Länsstyrelsen ansvarar för att skyddsvärd kulturegendom märks ut med Haagkonventionens emblem efter tillstånd från Riksantikvarieämbetet. Emblemet är det internationella kännetecknet för märkning av betydelsefulla kulturegendomar. Fotot är taget vid Burs kyrka på Gotland.

Rysslands pågående krig i Ukraina har aktualiserat behovet av att skydda vårt kulturarv från att förstöras i händelse av krig. Nu växlar Länsstyrelsen upp arbetet med att identifiera, välja ut och märka upp de kulturegendomar i länet som har störst nationell betydelse.

I krig är det vanligt att kulturegendom blir måltavla för angrepp. Men även i krig finns lagar som säger vad man får och inte får göra. Skyddet av kulturegendom under krig handlar om att ”skada på ett folks kulturegendom, oavsett vilket land den tillhör, är liktydigt med skada på hela mänsklighetens kulturarv” (1954 års Haagkonvention).

"Vårt kulturarv och våra nationalskatter är samlande symboler för vårt land och vår historia. Att vi kan skydda viktig kulturegendom vid krig har en avgörande betydelse för befolkningens försvarsvilja, nationella identitet och motståndskraft" säger Mats Herklint, som sammankallar länsstyrelsernas gemensamma kulturmiljönätverk inom området.

Kulturegendom med nationell betydelse

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet har Länsstyrelsen ett särskilt ansvar för att skydda länets kulturarv. Länsstyrelsen ska göra ett urval av de nationellt mest betydelsefulla kulturegendomarna i länet. Detta görs tillsammans med Försvarsmakten och den som äger och förvaltar en kulturegendom, till exempel kyrkor, regionala och lokala museer och arkiv.

Kulturegendom kan vara byggnader eller minnesmärken, arkeologiska miljöer, arkiv, konstverk och vetenskapliga samlingar.

Skydd enligt folkrätten

När en kulturegendom har valts ut som särskilt skyddsvärd ska den märkas upp med ett internationellt kännetecken som visar att egendomen är skyddad enligt folkrätten. Länsstyrelsen ska också ta fram en plan för hur egendom som inte kan skyddas på plats ska föras undan i händelse av krig.

"Frågan om beredskap för att skydda kulturarv har aktualiserats i och med Rysslands krig i Ukraina och Länsstyrelsen prioriterar nu att börja arbeta med urval, uppmärkning och planering för undanförsel.

Kort fakta om Haagkonventionen och folkrätten

Sverige är anslutet till 1954 års Haagkonvention och under fredstid ska åtgärder vidtas för att skydda landets kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. Enligt Haagkonventionen kan kulturegendom till exempel vara minnesmärken, arkeologiska miljöer, arkiv, konstverk och vetenskapliga samlingar.

Användning av kännetecknet för kulturegendom är skyddad enligt folkrätten. Riksantikvarieämbetet ansvarar tillståndsprocessen för att hantera emblemet, utifrån reglerna i totalförsvarets folkrättsförordning och lagen om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten. Undanförsel av kulturegendom regleras genom lagstiftningen om undanförsel och förstöring.

Kontakt

Mats Herklint

Sammankallande för länsstyrelsernas nätverk

Enheten för kulturmijö

Länsstyrelsen Gävleborg