Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om utvidgning och förstärkning för naturreservat - Ålsjön

Länsstyrelsen förelägger enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera berörda sakägare att yttra sig om förslag till nytt beslut och skötselplan för Ålsjöns naturreservat i Söderhamns kommun. Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 12 maj 2023. Naturreservatet föreslås omfatta 248 hektar och är beläget tre kilometer söder om Söderhamn.

Förslaget till beslut omfattar föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Förslaget till beslut omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt skötselplan. Eftersom antalet sakägare som ska delges föreläggandet delvis är en okänd krets har Länsstyrelsen beslutat om kungörelsedelgivning.

Förslaget till beslut med diarienummer 511-5532-2011 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt