Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till utvidgning och förstärkning av föreskrifter i Ålsjöns naturreservat

Rastande fåglar i en sjö. Vass och skog runtom sjön.

Ålsjöns naturreservat bildades 1978 för att bevara länets viktigaste fågelsjö. Ålsjöområdet har mycket höga naturvärden och är också ett värdefullt och lättillgängligt område för friluftslivet. Nu föreslås utvidgning av naturreservatet och förstärkning av föreskrifterna.

Ålsjöängarna, det stora gräs- och våtmarksområdet väster om E4, har sedan 1995 restaurerats och vårdats till förmån för naturvärdena, och planeras nu att bli en del av naturreservatet. Även äldre skog öster om E4:an läggs nu till naturreservatet.

Föreskrifterna i naturreservatet förstärks för att bättre skydda områdets fågelliv och naturvärden. Det nya beslutet omfattar dessutom en skötselplan som möjliggör en mer aktiv och ändamålsenlig skötsel av områdets naturvärden.

Förslag till beslut och skötselplan för Ålsjöns naturreservat har nu skickats ut på remiss för att berörda parter. Remisstiden går ut den 12 maj 2023 och innan dess finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skicka in yttrande

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt.

  • Använd vår e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende. Du får då en bekräftelse på att vi har tagit emot uppgifterna. I e-tjänsten väljer du din länsstyrelse och diarienummer 5532-2011.
  • Skicka e-post till gavleborg@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 511-5532-2011 och komplettering eller yttrande i ämnesraden.
  • Skicka brev till
    Länsstyrelsen Gävleborg
    801 70 Gävle
    och märk brevet med diarienummer 511-5532-2011.

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att alla har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. Mer information kring vårt diarium och allmänna handlingar hittar du på:

Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss