Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fokusområden för Länsstyrelsen Gävleborg under 2023

Alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att leva ett gott liv.
Som regeringens förlängda arm ute i landet har Länsstyrelsen ett viktigt uppdrag att fånga upp, belysa och arbeta med de frågor och ämnen som är viktiga för just vårt läns utveckling. Myndigheten ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samt främja länets gemensamma utvecklingsarbete.

Pandemin samt det allvarliga säkerhetspolitiska världsläget genom Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022, har förändrat samhället i grunden och skyndat på samhällsutvecklingen på en rad olika områden. Den omställning som Sverige står inför som helhet kräver flexibla arbetssätt och lyhördhet för att kunna hantera hastigt uppkomna situationer och förändringar.

Utmaningarna är gemensamma för alla aktörer i länet, och därför behöver de lösas i en nära samverkan. Länsstyrelsens arbete ska bidra till en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av länet.

Länsstyrelsen Gävleborg arbetar på bred front för att bidra till länets stabilitet och utveckling. Några exempel är det fortsatta arbetet mot ett mer flexibelt arbetssätt och arbetsplats, en utvecklad kris- och krigsorganisation samt fokus på olika samhällssektorer där livsmedel och livsmedelsproduktion har en central roll.

Särskilt viktiga fokusområden för 2023

Länsstyrelsen Gävleborgs verksamhetsplan för 2023 beskriver Länsstyrelsens ansvar och uppdrag under det närmaste året med fokus på tre, särskilt utvalda, fokusområden. Dessa områden är civil beredskap, främjande av länets utveckling samt klimatutmaningar Gävleborg.

Civil beredskap innebär att Länsstyrelsen, tillsammans med andra aktörer i länet, ska förebygga, hantera och utvärdera samhällsstörningar under fred, kris och krig.

Länsstyrelsen ska även arbeta för att produktion och förädling av livsmedel i länet ska öka. En regional livsmedelsproduktion medför bland annat tillväxt och sysselsättning samt bidrar till en god beredskap.

Utöver detta ska myndigheten identifiera de verksamhetsområden där det är högst potential att bidra i arbetet med grön omställning.

En viktig kraftsamling för länets utveckling görs också genom projektet Återstart Gävleborg. Återstart Gävleborg ska bidra till att stärka och skapa samarbeten, samverkan och arenor för positiv utveckling i hela länet.

Särskilt utvalda fokusområden för 2023 i korthet:

Civil beredskap

Länsstyrelsen ska tillsammans med andra aktörer i länet förebygga, hantera och utvärdera samhällsstörningar under fred, kris och krig.

Under 2023 fortsätter Länsstyrelsen att bemanna, öva, utbilda och utvärdera myndighetens krisledningsstab för händelser som kan uppstå och behöva hanteras inom ramen för krisledningsorganisationen.

Bland annat hålls kvartalsövningar och myndigheten fortsätter med redan påbörjade stabsmetodikutbildningar för länets aktörer inklusive oss själva.

Hela myndighetens verksamheter ingår på något sätt i krigsorganisationen. Målet är att Länsstyrelsen under 2023 bland annat har påbörjat arbetet med att ha en övad och utbildad krigsorganisation och förberett uppgifter utifrån ansvar inför höjd beredskap.

Produktion och förädling av livsmedel i länet ska öka. Regional livsmedelsproduktion medför bland annat tillväxt och sysselsättning samt bidrar till en god beredskap. Länsstyrelsen har tillsammans med Region Gävleborg och LRF Gävleborg beslutat om Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018–2030. Målet är att berörda enheter på Länsstyrelsen planerar aktiviteter för att bidra till att uppnå livsmedelsstrategins mål.

Främjade av länets utveckling

Länsstyrelsens ska leda, samordna och initiera arbetet i länet för att påskynda den gröna omställningen. Myndigheten ska identifiera de verksamhetsområden där det är högst potential att bidra i arbetet med grön omställning.

Väl fungerande och likvärdiga tillståndsprocesser är viktiga i arbetet med att främja länets utveckling. Myndigheten bidrar genom aktiviteter i syfte att stärka en god servicekultur och med åtgärder som syftar till att förbättra processer till att bli mer effektiva.

Länsstyrelsen kraftsamlar också för länets utveckling genom Återstart Gävleborg. Syftet är att stärka och skapa sektoröverskridande samarbeten, samverkan och arenor med kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte för positiv utveckling i hela länet.

Klimatutmaningar Gävleborg

Myndigheten har som mål att under 2023 bidra till de regionala och nationella energi- och klimatmålen. Det här ska ske genom insatser inom ramen för Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning. Det ska också ske genom insatser inom ramen för Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen, tema Energi och klimat.

Länsstyrelsens klimatarbete vilar på två övergripande samordningsuppdrag: ett som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser i länet och energieffektivisera samhället för att nå de nationella energi- och klimatmålen, och ett som syftar till att bidra till samhällets anpassning till de konsekvenser ett förändrat klimat innebär idag och i framtiden.

Om uppdraget:

Länsstyrelsens ansvar och uppdrag styrs av bland annat regeringsformen länsstyrelseinstruktionen, myndighetsförordningen och ett antal lagar och förordningar. Dessutom sker en årlig styrning från regeringen genom regleringsbrevet med tillhörande budget. Som regeringens företrädare och statens samordningsorgan i länet fungerar länsstyrelsen som en länk mellan den centrala och den lokala nivån.

I länsstyrelseinstruktionen framgår i § 3 att länsstyrelsen har en rad uppgifter i fråga om exempelvis de allmänna valen, livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar, trafikföreskrifter, djurskydd och allmänna veterinära frågor, regional tillväxt, infrastrukturplanering, hållbar samhällsplanering och boende, energi och klimat, kulturmiljö, skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, naturvård, samt miljö- och hälsoskydd, lantbruk och landsbygd, fiske, folkhälsa, jämställdhet, och integration.

Kontakt

Sofia Rohlin, kommunikationschef

sofia.rohlin@lansstyrelsen.se

010-225 13 67

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss