Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till utvidgning och sammanslagning av Brassbergets och Norra Brassbergets naturreservat

Död ved i en skog.

Länsstyrelsen föreslår att Brassbergets naturreservat och Norra Brassbergets naturreservat, som båda ligger cirka 4 kilometer nordost om Ramsjö i Ljusdals kommun, slås ihop till ett nytt naturreservat med namnet Brassbergets naturreservat. Samtidigt utvidgas naturreservatet med tre nya delar, och får därmed en total area på 341 hektar.

Brassberget är ett unikt område med tydligt brandpräglad och lövrik skog med mycket höga naturvärden. Lövbrännan på Brassbergets sydsida har uppkommit efter den senaste större skogsbranden år 1888 och är ett av länets största kända lövskogsområden. Ett stort antal rödlistade arter och signalarter för höga naturvärden har hittats i området, främst inom artgrupperna vedsvampar, lavar och hackspettar.

Länsstyrelsen föreslår nu att det ursprungliga Brassbergets naturreservat (bildat 1992) slås ihop med Norra Brassbergets naturreservat (bildat 2009) och att tre nya delar på sammanlagt 61 hektar läggs till. Genom att göra det till ett nytt, större, sammanhängande naturreservat skapas en bättre helhet, med bättre möjlighet till ändamålsenlig skötsel. Det blir också tydligare för allmänheten och besökare när samma regler gäller i hela området.

Förslag till beslut och skötselplan för Brassbergets naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 12 april 2023.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss