Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Våtmarksinsatser ledde till en ökad biologisk mångfald och minskade växthusgaser

En liten grävmaskin som gräver igen diken.

Igensättning av diken i Färnebofjärdens nationalpark, Öbyhalvön.

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. 2022 års sammanställning över arbetet är nu klar och visar att våtmarksarbete har genomförts på en yta motsvarande 5741 fotbollsplaner, av dessa är 920 i Gävleborgs län.

Våtmarker är inte bara attraktiva områden för oss människor för rekreation och återhämtning. De är även bland de mest artrika naturtyperna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden, för att balansera vattenflöden, rena vatten och för att förbättra grundvattennivåerna. Dessutom kan restaurering av våtmarker minska utsläppen av växthusgaser och bidra till Sveriges klimatarbete.

Den årliga rapporten för 2022, som sammanställs av Länsstyrelsen i Gotlands län och som nu överlämnas till regeringen, visar på att länsstyrelserna gemensamt har låtit göra våtmarksåtgärder på 3 100 hektar mark. Den största andelen, 71 procent av arealen, har genomförts av länsstyrelserna själva, ofta med hjälp av lokala entreprenörer. Resterande åtgärder har utförts genom aktörer som kommuner, ideella organisationer, föreningar, vattenråd och i vissa fall även privata markägare som delvis finansierats genom bidrag från länsstyrelserna.

– Arbetet med att återställa och ta hand om våra våtmarker är oerhört viktigt för den biologiska mångfalden och Sveriges klimatarbete. Det ger också många arbetstillfällen för lokala entreprenörer runt om i vårt land, säger säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Omfattande åtgärder för att återställa natur

De åtgärder som genomförts kan till exempel ha varit att lägga igen eller plugga diken, låta uträtade vattendrag återfå sin naturligt slingrande sträckning, anlägga våtmarker eller skapa småvatten för till exempel groddjur eller dammar för att fånga upp näringsämnen. Det kan också vara att man röjer vegetation i och runt befintliga våtmarker eller att man återinför hävd med slåtter och betande djur.

Arbetet med våtmarksåtgärder tar lång tid, och förarbetet med utredningar, prövningar och tillstånd är som regel mer tidskrävande än de praktiska åtgärderna.

Totalt har 69 hektar restaurerats inom skyddade områden under 2022. Färnebofjärdens nationalpark och Österbergsmurens naturreservat är två av flera platser.

Finansiering avgörande för åtgärder med störst miljönytta

– Att vi har en långsiktig finansiering är därför avgörande för att våtmarksarbetet ska bli lyckat. Genom att arbeta med våtmarksfrågorna över en längre tid kan vi prioritera de åtgärder som ger mest miljönytta, säger Karin Åkerlund, våtmarkssamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

För att öka takten i våtmarksarbetet har flera län har byggt upp ett nätverk med åtgärdssamordnare som stödjer privata markägare i processen från idé till färdig våtmark. Det, tillsammans med väl utformade bidragsformer, underlättar för privata markägare att bidra till våtmarksarbetet och göra gott för miljön samtidigt som våtmarksarbetet som helhet går snabbare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss