Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Överenskommelse mellan Länsstyrelsen och Region Gävleborg för regional utveckling

Man som skriver på ett papper med fönster i bakgrunden.

Landshövding Per Bill skriver på överenskommelsen mellan Länsstyrelsen och Region Gävleborg för regional utveckling.

Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg vill tillsammans möta samhällsutmaningar och verka för ett livskraftigt och hållbart Gävleborg. För att underlätta samarbetet och tydliggöra samverkan undertecknade parterna, strax innan jul, en överenskommelse om en gemensam vilja att skapa goda förutsättningar för länets utveckling.

Det främsta syftet med överenskommelsen är att få en samsyn kring vikten av samverkan samt ansvarsfördelning. Tillsammans har organisationerna en bred kompetens inom flertalet samhällsområden som ska nyttjas på bästa sätt för en hållbar utveckling i länet som helhet.

Det är viktigt att samverkan sker kring tillgängliga resurser och att parterna strävar efter att inom sina respektive organisationer skapa ett effektivt samarbete utifrån sina olika roller.

– Överenskommelsen pekar på ett tydligt sätt ut våra gemensamma fokusområden och det är bra för det fortsatta samarbetet och samverkan. Det här hoppas och tror jag gynnar den hållbara utvecklingen i Gävleborg, säger landshövding Per Bill.

Överenskommelsen skapar förutsättningar för länets utveckling

Regionalt arbete för utveckling och tillväxt skapar goda förutsättningar för att bo, leva och verka i Gävleborg idag. Samtidigt möjliggör vi för utveckling i framtiden. En hållbar regional utveckling och tillväxt kräver samlade och samordnande insatser mellan samhällsaktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Överenskommelsen omfattar tre fokusområden som utgår från Länsstyrelsen Gävleborgs och Region Gävleborgs ansvar och uppdrag. De är av strategisk betydelse och nytta för länets utveckling.

Fokusområdena är följande:

  • Hållbar regional utveckling och tillväxt
  • Jämlikt, jämställt och hälsosamt samhälle
  • Krisberedskap och totalförsvar

Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg ansvarar för att den regionala utvecklingsstrategin är utgångspunkt i samtliga relevanta regionala strategier, åtgärdsprogram, handlingsplaner, analyser och insatser.

Detta är den tredje, omarbetade, versionen av avsiktsförklaring/överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Den första avsiktsförklaringen undertecknades i december 2014 och den senaste 2017.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss