Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hedersrelaterat våld

Fingrar som pekar på någon som döljer ansiktet i händerna

Hedersrelaterat våld och förtryck medför stort lidande för dem som utsätts. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet anses vara central för att bevara hedern. Men även pojkar och män kan utsättas för detta våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig från ”våld i nära relationer” genom att förövarna jobbar kollektivt. Det kan finnas flera våldsutövare, samma person kan samtidigt vara både förövare och offer. Pojkar får bland annat utöva kontroll över sina systrar och mamma. De tvingas då sätta familjen före individen.

– Vanligtvis blir förövaren i våld ”i nära relationer” fördömd av samhället medan förövarna inom hedersrelaterat våld får stöd av omgivningen. Det är den kollektiva karaktären av den här typen av våld som gör att utsattheten för den som drabbas blir större. De kan bli tvungna att lämna sin familj, släkt och andra för att få leva ett fritt liv, säger Helen Dahlbom, samordnare på Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Gävleborg.

Konsekvenserna för kvinnor blir oftast större än för männen som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Nyckeln till framgång

Samverkan är framgångsfaktorn för att hjälpa personer som blir utsatt för våld. En kedja av hjälp som till exempel går genom skola, socialtjänst, psykiatri med flera.

Länsstyrelsens uppdrag är att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Det gör Länsstyrelsen bland annat genom att ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra deras kunskaper. Med hjälp av nätverk kan man även bidra till lärande och erfarenhetsutbyte. Myndigheten erbjuder även utbildningar och sprider metoder och kunskapsmaterial.

– Vi har idag ett mer rörligt samhälle där människor ofta byter jobb, därför är det viktigt att kontinuerligt fylla på kunskapen hos yrkesverksamma. Denna vecka hade vi därför en kurs i grundläggande kunskaper för dem. Deltagandet var mycket stort, säger Helen Dahlbom.

Länsstyrelsens arbete baseras på regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringens proposition 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet Länk till annan webbplats.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

  • Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck.
  • Kännetecken för våldet är att det ofta kan handla om flera förövare, att det grövsta våldet i regel är planerat, och att både kvinnor och män kan utsättas.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om våld och hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder.
  • Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen och kan vara både kvinnor och män.
  • Hedersförtryck förekommer inom många kulturer och religioner.
  • Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer och förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta. Det kan till exempel vara mödrar och unga män som känner sig pressade att sätta familjen före individen.

Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet (uu.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss