Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

En äldre man och kvinna stöttar varandra. De är fotade bakifrån och inga ansikten syns.

Foto: Ryan Crotty för Unsplash

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya begravningsombud i Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län.

Länsstyrelserna har tillsyn över begravningsverksamheten i Sverige. När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska Länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud.

Enligt begravningslagen ska länsstyrelserna ge kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer. Länsstyrelsen i Dalarnas län förordnar begravningsombud i Värmland, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person med kunskaper och förståelse inom ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Begravningsombudets uppgifter

Ett begravningsombud ska bland annat:

  • Granska hur församlingarna tar tillvara intressen för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentliga ändringar av allmänna begravningsplatser.
  • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
  • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål.
  • Underrätta Länsstyrelsen om eventuella brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

Begravningsombud

Ersättning

Begravningsombudet har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen och består av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde.

Skriftligt motiverade förslag

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud i Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län skickas till Länsstyrelsen i Dalarnas län: dalarna@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun senast den 11 december 2022. Det bör framgå vilken kommun som personen avses vara verksam inom.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att vända dig till Länsstyrelsen i Dalarnas län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län:

Telefon: 010-225 00 00

E-post: dalarna@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss