Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till nytt naturreservat- Harkskärsfjärden

Länsstyrelsen Gävleborg förelägger enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. berörda sakägare att yttra sig om förslag till beslut och skötselplan för Harkskärsfjärdens naturreservat i Gävle kommun. Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 16 januari 2023.

Naturreservatet föreslås omfatta cirka 390 hektar och är beläget 13 kilometer nordost om Gävle. Förslaget till beslut omfattar föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Förslaget till beslut omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt skötselplan. Eftersom antalet sakägare som ska delges föreläggandet delvis är en okänd krets har Länsstyrelsen beslutat om kungörelsedelgivning.

Förslaget till beslut med dnr 6576-2011 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00.

Det finns även på Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html Länk till annan webbplats..

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss