Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Harkskärsfjärden föreslås bli naturreservat

En fjärd med vass, stenblock och skog

Foto Peter Ståhl

Länsstyrelsen föreslår att ett område på 390 hektar kallat Harkskärsfjärden, beläget cirka 13 kilometer nordost om Gävle i Gävle kommun, ska bli naturreservat. Harkskärsfjärden är ett kustområde med mycket höga värden kopplat till natur och friluftsliv.

Området består av ett av de mest orörda kustavsnitten i länet med en relativt oexploaterad inre skärgård. Det karaktäristiska landskapet med landhöjningskust utgörs av flera grunda havsvikar och laguner som har en mycket värdefull bottenvegetation och utgör viktiga rekryteringsområden för flertalet fiskarter. Havsstrandängarna och de många små öarna och skären är viktiga miljöer för rastande och häckande kustfåglar.
Inom området finns även våtmarker med fina exempel på landhöjningsbetingad utveckling från strand till våtmark. Här finns även skyddsvärda rikkärr.

Populärt naturområde

Området har getts högsta skyddsklass i våtmarksinventeringen och i Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Även om skogsbruk har bedrivits i området finns områden med orörda landhöjningsskogar både på fastlandet och på många av öarna. Esköstigen i norra delen av området är ett av länets flitigast besökta naturområden med lättillgängliga rast- och grillplatser.

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden och att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i området. Mer preciserat är syftet att skydda och bevara ett i stora delar oexploaterat och ostört skärgårdsområde, särskilt med avseende på marina värden, naturlig fiskrekrytering och anslutande våtmarker. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Bevarande av naturmiljöer

För att de värdefulla naturmiljöerna och den biologiska mångfalden i området ska kunna bevaras och utvecklas behöver området få ett långsiktigt skydd som naturreservat. För bevarandet av den värdefulla bottenvegetationen är det viktigt att skogs- och markbruk inte bedrivs och att motorbåtstrafik begränsas, vilket annars kan bidra till erosion och näring- och sedimenttillförsel till havsvikarna.

Förslag till beslut och skötselplan för Harkskärsfjärdens naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 16 januari 2023.

Kontakt

Cecilia Lindén, cecilia.linden@lansstyrelsen.se, 010-225 14 68
Cecilia Nyberg, cecilia.nyberg@lansstyrelsen.se, 010-225 12 96

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss