Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till utökning av Bromsvallsbergets naturreservat

Träd som växer längs med en stor sten.

Länsstyrelsen föreslår att naturreservatet Bromsvallsberget 4 kilometer söder om Ilsbo i Hudiksvalls kommun ska bli 15 hektar större. Med den utvidgade delen inräknad kommer naturreservatet som bildades 1995 att omfatta totalt cirka 34 hektar.

Området består av en barrnaturskog med inslag av gamla aspar och sälgar i en brant och blockig miljö med flera rödlistade arter. Inslag av hällmarker med 200-300 år gamla tallar förstärker områdets naturvärden.

Området på Bromsvallsbergets nordöstra sida är skyddat på grund av att den består av en värdefull gammal naturskogsartad skog som hyser en livsmiljö för hotade växt- och djurarter.

Långsiktigt skydd

Genom att utvidga naturreservatet ökar möjligheterna att långsiktigt skydda och utveckla den biologiska mångfalden i området. Naturvärdena i utvidgningsdelen kompletterar och förstärker de befintliga värdena inom Bromsvallsbergets naturreservat, och bidrar till att uppnå syftet med naturreservatet. Länsstyrelsen planerar att göra ett tilläggsbeslut för utvidgningen och låta den nya delen införlivas i det befintliga naturreservatsbeslutet.

Förslag till beslut för utvidgningen av naturreservatet Bromsvallsberget är nu på remiss, och synpunkter tas emot fram till och med den 20 december 2022.

Förslag tilläggsbeslut Bromsvallsbergets naturreservat Pdf, 1.3 MB.

Kontakt

Pernilla Hansson, handläggare Länsstyrelsen Gävleborg, pernilla.hansson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss