Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i Ljusdals kommun - Örnbergstjärnarna

Utsikt från ett berg över en granskog.

Länsstyrelsen har idag, måndagen den 7 november, beslutat att bilda Örnbergstjärnarnas naturreservat, ett 96 hektar stort naturskogsområde. Området ligger cirka 9 kilometer söder om Tandsjöborg i Ljusdals kommun.

Naturreservatet utgörs av ett sammanhängande område med gammal, och till stora delar naturskogsartad, skog på Örnbergets nordöstra sluttningar. Skogen består huvudsakligen av tallskogar, barrblandskogar samt mindre våtmarker. Skogens ålder är mestadels mellan 100-150 år men tallar på upp till 300 år finns i området.

Spår av äldre tiders skogsbränder finns i större delen av området i form av brandljud på levande träd och bränd, död ved. Brandljud är en stamskada på ett träd, orsakad av värme från skogsbrand.

– De högsta naturvärdena i området är den branta bergssluttningen i de norra delarna där det står en gammal, högrest granskog som helt saknar spår av tidigare avverkning, säger Sofia Engberg, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Det finns inte några stigar eller andra anordningar i området så här får besökarna ströva fritt.

Tack vare att markägaren har tecknat intrångsavtal för området kan det nu skyddas som naturreservat och bidrar till att uppnå miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt

Sofia Engberg, enheten för skydd av natur, via e-post sofia.engberg@lansstyrelsen.se
Andreas Wedman på enheten för skötsel, andreas.wedman@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-225 14 55.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss