Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tolockbäcken i Hudiksvalls kommun blir nytt naturreservat

Bäck i en skog.

Foto Magnus Andersson

Länsstyrelsen beslutade idag, måndag den 31 oktober, att bilda Tolockbäckens naturreservat. Tolockbäckens naturreservat är 21,9 hektar stort och ligger i ett område cirka 10 kilometer väster om Enånger.

Naturreservatet består till största delen av äldre granskog med inslag av lövträd. Området ligger på Tolocksjöns västra sida, cirka 1 mil väster om Enånger. I området finns en moränhöjd som avgränsas av Tolockbäcken i väster och Tolocksjön i öster. Tolockbäcken ingår, som är en del av Enångersån, i det europeiska nätverket Natura 2000.

– De främsta naturvärdena i området består av den fuktiga grannaturskogen och bäckmiljön. Här finns höga naturvärden i de gamla löv- och barrträden. Jättesvampmal, blackticka, kristallporing, vedtrappmossa och garnlav är exempel på rödlistade arter i området. I bäcken finns även flodpärlmussla, säger Caroline Olofsson, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Det finns inga anläggningar eller leder i området. Men går en naturstig längs med stranden genom reservatet så här får besökarna ströva fritt. Rester av en kolarkoja som vittnar om tidigare skogsbruk. Vid bäckens mynning vid sjön finns också rester av det som troligen varit en ålkista.

Bildande av Tolockbäckens naturreservat har gjorts möjlig tack vare att privata markägare har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg.

Beslut och skötselplan, Tolocksbäckens naturreservat Pdf, 5.7 MB.

Fakta

Rödlistade arter

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet. Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. I EU finns ett art- och habitatdirektiv som är EU:s främsta styrmedel för att uppnå målen för Konventionen om biologisk mångfalds (CBD) för att främja att den biologiska mångfalden och skydda hotade arter och livsmiljöer (habitat).

För att nå det målet ska alla EU-länder utse särskilda områden, så kallade Natura 2000-områden, som tillsammans ska bilda ett ekologiskt sammanhängande nätverk av livsmiljöer. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. De åtgärder som är nödvändiga för att målsättningen ska kunna uppnås bör genomföras inom vart och ett av de utsedda områdena.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss