Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytterligare en del av brandområdena vid Kårböle föreslås bli naturreservat

Bränd skog

Länsstyrelsen föreslår att ett område på 463 hektar kallat Ängrabrännan, beläget cirka 8 kilometer sydost om Kårböle i Ljusdals kommun, ska bli naturreservat. Området är en del av det stora skogsområdet i Ljusdals kommun som brann sommaren 2018.

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och att tillgodose friluftslivets behov av områden. Området har stor betydelse för den biologiska mångfalden, särskilt för arter som är gynnade eller beroende av brand.

Ny skogstyp

Naturreservatet fungerar också som ett historiskt minnesmärke över de stora bränderna 2018 där besökare kommer kunna följa hur en ny skogstyp tar form i brandens spår. Arbetet med naturreservatet inleddes direkt efter att bränderna var släckta. Då inventerade Länsstyrelsen området först från helikopter och senare också på plats. Bildandet av naturreservatet blir möjligt tack vare att privata markägare har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg. En del av området ägdes redan innan bränderna av Naturvårdsverket.

Fler naturreservat i brandområdena

Tidigare i år beslutade Länsstyrelsen Gävleborg att bilda Björkvallsbrännan, Körbruksberget, Nötberget norra och Nötbergets södra naturreservat, alla fyra belägna inom brandområdena vid Kårböle där Ängrabrännans naturreservat nu planeras.

Förslag till beslut och skötselplan för Ängrabrännans naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 7 november 2022.

Förslag till beslut, Ängrabrännans naturreservat Pdf, 7.5 MB.

Kontakt