Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Örnbergstjärnarna i Ljusdals kommun föreslås bli nytt naturreservat

Utsikt över en tjärn. Skog omkring tjärnen.

Länsstyrelsen föreslår att ett 96 hektar stort naturskogsområde ska bli naturreservat. Området ligger cirka 9 kilometer söder om Tandsjöborg i Ljusdals kommun.

Det planerade naturreservatet är ett sammanhängande område med gammal, och till stora delar naturskogsartad, skog på Örnbergets nordöstra sluttningar. Skogen består huvudsakligen av talldominerade barrskogar och barrblandskogar. Skogens ålder är mestadels mellan 100-150 år men tallar på upp till 300 år finns spridda i området. Spår av äldre tiders skogsbränder finns i större delen av området i form av brandljud på levande träd och bränd, död ved. Den del av området som har de högsta naturvärdena är den branta bergssluttningen i reservatets norra delar där det står en gammal, högrest granskog helt utan spår av avverkningar. Området är av litet intresse för friluftslivet och saknar stigar.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Örnbergstjärnarnas naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 3 oktober 2022.

För mer information kontakta Sofia Engberg, sofia.engberg@lansstyrelsen.se

Förslag till beslut och skötselplan, Örnbergstjärnarna Pdf, 6 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss