Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2022

Bild av ett bostadsområde.

Länsstyrelserna har i uppdrag att analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. I rapporten ”Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2022” presenterar Länsstyrelsen sin analys och bedömning av hur läget på bostadsmarknaden ser ut, analysen baseras på årets bostadsmarknadsenkät och statistik från SCB.

I svaren från årets bostadsmarknadsenkät framgår att fem av länets tio kommuner bedömer att det råder balans på bostäder i kommunen som helhet. Fem kommuner bedömer att det råder underskott på bostadsmarknaden i kommunen som helhet. Underskott på bostäder råder fortsatt främst i länets centralorter, där åtta av tio kommuner bedömer underskott.

– Byggtakten ökade något i länet under 2021 och 909 nya bostäder tillkom. Effekten av pandemin kan därför inte ses ha påverkat bostadsmarknaden i så stor utsträckning som befarats, säger samhällsplanerare Erika Eklund på Länsstyrelsen Gävleborg.

Befolkningsökningen i länet är fortsatt avtagande och det råder ett födelseunderskott i alla kommuner utom en.

– Det innebär att balansen på bostadsmarknaden i länet förbättras långsamt och att färre kommuner har underskott på bostäder i helhet. Behovet av bostäder för utsatta grupper är dock fortsatt stort i många delar av länet, det behövs framför allt fler äldreboenden och gruppboenden i länet säger Erika Eklund.

Vilka effekter kriget i Ukraina och övriga världsläget har på dagens och morgondagens bostadsmarknad råder det stor oro över inom samtliga branscher som rör bostadsförsörjningen. Kriget hade vid tidpunkten för bostadsförsörjningsenkäten ännu inte brutit ut. Därför har kommunerna inte kunnat svara för några effekter av kriget på bostadsmarknaden i årets enkät.

– De effekter Länsstyrelsen kan se är att bostadsprojekt, främst nybyggnationer har pausats eller skjutits på framtiden på grund av höjda priser på byggmaterial och en osäker bostadsmarknad. Kriget och världsläget kommer ha en stor påverkan på ny- och ombyggnationer av nya bostäder vilket kan påverka bostadsförsörjningen negativt på sikt, säger Erika Eklund på Länsstyrelsen Gävleborg. De redan (särskilt) utsatta grupperna med störst behov är de som påverkas mest av kriget och de följder det får i form av bland annat höjda energi- och matpriser.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss