Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tyck till och hjälp oss göra nytta för miljön

Bild: Nikolina, Pexels

Mycket bra görs för miljön i Gävleborg. Trots det når vi inte målet om att lämna över en frisk miljö till nästa generation. Mer behöver göras, och det behöver göras snabbare. Du som invånare i Gävleborg har nu chansen att tycka till om vilka åtgärder som länets aktörer bör vidta för att förbättra miljön runt omkring oss.

Utsläpp från transporter och industrier, användning av kemikalier och fysiska hinder för djur och fiskar att ta sig fram är bara några saker som påverkar djur och natur negativt i vårt län. Och mår naturen dåligt, mår vi människor också dåligt. Det eftersom vi är beroende av rent vatten att dricka, frisk luft att andas och giftfri mat att äta.

Vi som bor och verkar i länet har ett gemensamt ansvar att göra allt vi kan för att göra naturen omkring oss friskare. Gör din röst hörd för vad du tycker behöver göras genom att skicka in åtgärdsförslag till gavleborg@lansstyrelsen.se senast den 23 augusti.

Du kan lämna förslag för temaområdena:

 • energi och klimat
 • vatten
 • biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv
 • giftfritt och cirkulärt samhälle

Allas ansvar att göra naturen friskare

Länsstyrelsen håller just nu, i dialog med länets aktörer, på att ta fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen som ska gälla till 2030. Syftet med detta åtgärdsprogram är att bygga vidare på och växla upp miljöarbetet i länet.

I det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborg listas de åtgärder som länsstyrelsen, kommuner, Regionen, näringsliv och allmänhet – tror kan ha störst positiv påverkan på miljön runt omkring oss. Åtgärderna bygger vidare på det hårda och goda arbete som redan görs av många på många områden.

Så här gör du om du vill lämna åtgärdsförslag:

 • skriv ett mejl till länsstyrelsen Gävleborg på gavleborg@lansstyrelsen.se senast den 23 augusti 2022
 • i ämnesraden skriver du: Dnr. 5370-2022, förslag till åtgärdsprogram för miljömålen 2030
 • ange tydligt i mailet vilket temaområde som du lämnar förslag på. Du kan lämna flera förslag per temaområde. Vill du lämna förslag på fler än ett temaområde, gör då en tydlig uppdelning i mailet mellan de olika temaområdena så att rätt åtgärd kopplar till rätt temaområde.
 • ditt förslag på åtgärd ska bidra till förbättringar inom något utav områdena energi och klimat, vatten, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv samt giftfritt och cirkulärt samhälle
 • åtgärden ska kunna genomföras av aktörer i Gävleborgs län
 • åtgärden ska vara möjlig att genomföra, åtminstone delvis men helst i sin helhet, under programperioden 2023–2030
 • åtgärden kan antingen beskriva en övergripande utvecklingsinsats som är viktig för att öka möjligheten att nå den framtagna målbilden, eller vara ett mer specifikt förslag.
 • åtgärden får gärna koppla an till ett eller flera av de så kallade tvärperspektiven som anses som viktiga för Gävleborgs län att beakta i miljöarbetet: klimatanpassning, samhällsplanering, konsumtion och kulturmiljö.
 • åtgärden får gärna bidra positivt till de två andra hållbarhetsdimensionerna: social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet

Vad händer med mitt förslag?

När Länsstyrelsen har samlat in och sammanställt alla förslag från allmänheten och länets aktörer så gör myndigheten ett urval av åtgärder som bör ingå i programmet. Dessa urval utgår ifrån ett antal fastställda kriterier. Beslut tas också gällande vem som föreslås bli huvudaktör för åtgärdernas genomförande.

Åtgärdsprogrammet går sedan ut på remiss till länets olika aktörer och de länsinvånare som skickat in förslag. Det finns då möjlighet att tycka till om programmet som helhet. Detta sker under hösten 2022.

Efter att remisstiden är slut sammanställer Länsstyrelsen de kommentarer som kommit in och tar hänsyn till dem i den mån det är möjligt. Programmet antas sedan av Landshövdingen och blir i och med det officiellt. Det förväntas ske i början på 2023.

Programmet kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats och lanseras på ett digitalt seminarium som är öppet för allmänheten. Information om det publiceras på Länsstyrelsens webbplats med möjlighet för allmänheten att anmäla sig att delta.

Kontakt

Caroline Westblom

Miljömålssamordnare

Enheten för hållbar utveckling

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss