Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tolockbäcken i Hudiksvalls kommun föreslås bli nytt naturreservat

Bäck i en skog

Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 10 kilometer väster om Enånger, kallat Tolockbäcken, ska bli naturreservat. Området är 21,9 hektar stort.

Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 10 kilometer väster om Enånger, kallat Tolockbäcken, ska bli naturreservat. Området är 21,9 hektar stort.

Det föreslagna området utgörs till största delen av äldre granskog med inslag av lövträd. Området är beläget på Tolocksjöns västra sida, cirka 1 mil väster om Enånger, i en relativt flack terräng men med en moränhöjd som avgränsas av Tolockbäcken i väster och Tolocksjön i öster. Tolockbäcken ingår, som en del av Enångersån, i det europeiska nätverket Natura 2000.

De främsta naturvärdena i området är knutna till den fuktiga grannaturskogen och till bäckmiljön. Här finns höga naturvärden kopplade till förekomsten av gamla löv- och barrträd. Rödlistade arter som återfinns i området är exempelvis jättesvampmal (NT), blackticka (VU), kristallporing (NT), vedtrappmossa (NT) och garnlav (NT). I bäcken återfinns flodpärlmussla (EN).

Förslaget till bildande av Tolockbäckens naturreservat har möjliggjorts tack vare att privata markägare har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg

Ett förslag till beslut och skötselplan har skickats på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 29 augusti 2022.

Förslag till beslut, Tolocksbäckens naturreservat Pdf, 5.1 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss