Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utredning om skyfallen i Gävleborg färdigställd

Bild på översvämmad gata i Gävle efter skyfallet i Gävleborgs län.

Nu är utredningen av skyfallen i Gävleborgs län, augusti 2021, som Länsstyrelsen fick i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att genomföra, färdigställd och rapporterad.

Extraordinär händelse

Utredningen visar på att händelsen på många sätt var extraordinär med rekordartad nederbörd, åtminstone i byggd miljö. Skadorna som uppstod var omfattande i utbredning, materiella skador och ekonomiska förluster. Dessa är i skrivande stund långt från färdigutredda men utredningen uppskattar de direkta skadorna på egendom att uppgå till mellan 500 och 1000 miljoner kronor, och skadorna på offentlig infrastruktur och fastigheter är på flera 100-tals miljoner. Utöver detta tillkommer förluster på grund av omfattande avbrott i verksamheter. Vad gäller kommunikationer innebar händelsen begränsade konsekvenser, i form av skadade vägar och kortvariga avstängningar av väg och järnväg.

Övriga skador enligt utredningsdirektiven som omfattade människors hälsa, miljön och kulturmiljö, blev däremot mycket begränsade. Trots regnets rekordartade intensitet, begränsades exempelvis konsekvenserna på människors hälsa till fyra mycket lindrigt skadade.

Länsstyrelsens bedömning är därför att händelsens konsekvens klassificeras som omfattande men begränsad.

Åtgärder för att stärka beredskapen

Från aktörernas rapportering och Länsstyrelsen Gävleborgs analys är det tydligt att det vid en händelse av denna omfattning är svårt att få en bra överblicksbild. Det var ett bekymmer redan från början och det har också följt med under utredningens genomförande. Därför föreslås åtgärder som syftar till att stärka beredskapen inför liknande händelser. Det handlar om bättre och tidigare samordning, utökad samverkan med nationella aktörer och förbättrad förmåga att upprätta lägesbild i händelsen.

Kraftig nederbörd är också en av de mest tydliga och säkra effekterna av ett förändrat klimat och skyfallen kan ses som en föraning framtidens extremväder. Därför föreslås insatser som stärker möjligheterna att planera och förbereda den fysiska miljön för att hantera likande (och värre) händelser i framtiden.

– Skyfallen förra året var ovanligt kraftiga och orsakade stora materiella skador. Vi ser att sannolikhetens för liknande händelser ökar i framtiden och det är viktigt att vi bygger förmåga att både förebygga skador i den byggda miljön och förbättrar vår kapacitet att hantera likande händelser, säger Christoffer Carstens, enhetschef på Enheten för hållbar utveckling, som också ansvarat för utredningen.

Kontakt