Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen avslår överklaganden av naturreservat

Vy från nordöstra Hällskär mot Fäbodön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vy från Hällskär mot Fäbodön i Långvindsnaturreservat. Foto Länsstyrelsen Gävleborg

Regeringen har beslutat att avslå överklagan för Gråbergets naturreservat och Långvinds naturreservat i Gävleborgs län.

Länsstyrelsen Gävleborg fattade 2018 respektive 2020 beslut om att bilda Gråbergets och Långvinds naturreservat. Båda besluten har överklagats. Nu har regeringen meddelat att överklagandena avslås. Regeringen menar att det inte framkommit några omständigheter som gör att Länsstyrelsens beslut bör ändras. Därmed har två nya naturreservat bildats i Gävleborgs län.

Gråbergets naturreservat (Gävle)

Gråberget ligger vid kustlinjen på Norrlandet nordost om Gävle, mellan de gamla fiskelägena Bönan och Utvalnäs. De sydvända öppna klipporna och hällarna hyser en säregen och intressant kalkpåverkad klippängsflora. Till karaktärsarterna hör exempelvis blodnäva, gulmåra, flockfibbla och getrams, samt de små ormbunkarna svartbräken och murruta. Snäckfaunan är också rik med ovanliga arter som mindre kristallsnäcka och löksnäcka.

Ovanför de öppna klipporna vidtar en gammal vindpinad hällmarkstallskog med grova tallar, som längre in övergår i äldre blandbarrskog. På fuktigare partier växer klibbal, sälg, rönn och även grova aspar. Från andra världskriget och fram till 1997 har större delen av området varit avspärrat som militärt skyddsområde. Försvarsanläggningarna har nu monterats ned.

Populärt utflyktsmål

Gråberget är redan idag ett viktigt utflyktsmål och området har stor potential för att iordningsställa för att möta upp det besökstryck som finns. Området är lättillgängligt genom de gamla vägar som finns i området och som påminner om den militära epoken. Området korsas dessutom av ett flertal mindre stigar. Genom sin närhet till Gävle och sin lättillgänglighet erbjuder området goda möjligheter till naturupplevelser och rekreation.

Kontakt

Handläggare Länsstyrelsen Gävleborg Pernilla Hansson, 010-225 14 62, pernilla.hansson@lansstyrelsen.se

Långvinds naturreservat (Hudiksvall)

Området ligger cirka 13 kilometer sydost om Enånger i Hudiksvalls kommun. Det 1 265 hektar stora naturreservatet består av ett variationsrikt och i stort sett oexploaterat skärgårdsområde där det finns en stor mångfald av växter och djur både i vattnet och på land. Långvind är en av få marina naturreservat I länet och området är viktig födokammare för många fiskar och livsmiljö för många marinaflora och fauna arter.

Släppa tillbaka fisken

För att Långvinds höga naturvärden ska skyddas och bevaras har området undantagits från exploatering både på land och i vatten. Det är alltså inte tillåtet att fiska i hela området, förutom spöfiske med krav på ”catch and release” under perioden 1 juni till 1 mars i ett område från södra Svensviken via västra Norrfjärden och ut mot Lotshällan, samt i ett område öster om Bastharsviken. Se karta i beslut och skötselplanen under relaterad information.

Friluftsområde för många

Naturreservatet är relativt oexploaterat med höga friluftsvärden främst kopplade till havsmiljön och de skogsområden som finns ute på Fäbodön. Både boende i närområdet och besökande använder området för vandring, jakt, fiske, och bär och svampplockning. Några omarkerade stigar leder ut mot bland annat Hällskär och Trestensudden.

Stora delar av området utforskas bäst från vattnet, och Långvindsområdet är av intresse för både båtfolk och kanotister.

Kontakt

Handläggare Länsstyrelsen Gävleborg, Peter Nordling, 010-225 14 81, peter.nordling@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss