Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så mår miljön i Gävleborg

Miljömålsillustrationer

Illustration: Tobias Flygar

Nu kan du ta del av 2021 års rapport om den regionala uppföljningen av de nationella Miljömålen. I rapporten ses inga större förändringar i miljötillståndet trots ett omfattande miljöarbete.

Alla län bedömer årligen huruvida länet är på rätt väg för att nå de av riksdagen fastslagna miljömålen. Den regionala rapporten som sammanställs fungerar som underlag till Naturvårdsverket, som varje år gör en bedömning för landet som helhet.

De nationella miljömålen för ”frisk luft” och ”grundvatten av god kvalitet” ser Gävleborgs län ut att klara till 2030, men för övriga mål såsom ”levande skogar” och ”ett rikt växt och djurliv” behövs ytterligare åtgärder sättas in om de ska kunna nås.

För de flesta mål är bedömningen att utvecklingen är neutral. Det innebär att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Det kan bero att på att det under de senaste åren inte har skett något av betydelse – varken positivt eller negativt – eller att positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra. Oroväckande är att inget mål uppvisar positiv utveckling, och för fyra mål bedöms utvecklingen vara negativ.

Årets rapport visar att det görs många åtgärder i länet som bidrar till att miljömålen ska nås, men att ytterligare krafttag behövs för att vi ska ha en god miljö i länet med en rik biologisk mångfald. Länsstyrelsen tar just nu, i bred samverkan med länets aktörer, fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.

Rapporten - Årlig uppföljning av Miljökvalitetsmålen i Gävleborg 2021 Länk till annan webbplats.

Miljökvalitetsmålen och den regionala bedömningen

Miljökvalitetsmålen beskriver vad som är en god miljö. De utgör också genomförandet av den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. I Gävleborg bedöms årligen måluppfyllelse och utveckling i miljön för 12 av de 16 miljökvalitetsmålen.

På sverigesmiljomal.se hittar du alla miljömålen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för hållbar utveckling

Länsstyrelsen Gävleborg