Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så fördelas skyddsbehövande ukrainare över landet

Nu är förslaget klart på hur fördelningen av skyddssökande från Ukraina ska se ut på läns- och kommunnivå. Länsstyrelserna börjar därmed en dialog med kommunerna om eventuella regionala förändringar i fördelningen.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell som skapar en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaffning av boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Syftet är att ge kommunerna och andra aktörer bättre förutsättningar att planera och förbereda mottagandet.

– Regeringen har dessutom gett länsstyrelserna i uppdrag att i samverkan med Migrationsverket delta i genomförandet av att åstadkomma en jämn fördelning av skyddsbehövande ukrainare samt föra dialog med kommunerna i respektive län om detta, säger Pernilla Ek, enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm.

I avvaktan på att ny lagstiftning som ska reglera fördelningen mellan kommunerna träder i kraft den 1 juli, har Migrationsverket fastställt en fördelning på länsnivå, med förslag om fördelningstal på kommunnivå. Den har i dag den 13 april överlämnats till länsstyrelsernas samordningskansli i Stockholm.

Fördelningen baseras på en uppskattning av hur många boendeplatser som behövs utifrån Migrationsverkets huvudscenario om att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.

– Siffrorna kan komma att justeras beroende på utvecklingen i Ukraina och hur många av de som kommer till Sverige som behöver hjälp med boende, säger Magnus Önnestig, avdelningschef på Migrationsverket.

Fördelningsnyckeln är framtagen enligt den modell som redan används för bosättning av nyanlända och kvotflyktingar och bygger på följande kriterier:

  • kommunens befolkningsstorlek
  • arbetsmarknadsförutsättningar
  • antal ensamkommande barn
  • antal asylsökande som vistas i kommunerna
  • avräkning för de skyddsbehövande som redan vistas i kommunerna.

Fram till att den nya lagstiftningen är på plats i sommar kan Migrationsverket, i nära samverkan med landets kommuner, fördela boenden åt skyddsbehövande ukrainare utifrån de fastställda fördelningstalen.

– Ett viktigt underlag kommer att vara den inventering av boenden som länsstyrelserna gjort. Målsättningen är att kommunerna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att planera mottagandet och i möjligaste mån undvika att skyddsbehövande måste flytta, säger Magnus Önnestig.

Fördelningsnyckel skyddsbehövande enligt massflyktingsdirektivet – läns- och kommunnivå Pdf, 189.5 kB.

Se webbi­na­rium om fördel­nings­talen för skydds­sö­kande från Ukraina på Migrationsverkets webbplats

Kontakt

Jonas Johansson

Kommunikationschef

Nationella samordningskansliet

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss