Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapporter trycker på allvaret i att säkra en klimatsäker riktning

Utvärderingen av Sveriges arbete med klimatanpassning visar på att nuvarande takt inte är tillräcklig. Konsekvensen av detta kan leda till stora sårbarheter och kostnader för samhället. Ett exempel av dessa konsekvenser var skyfallet augusti 2021, som orsakade stora samhällskostnader.

Det nationella expertrådet, utsedda av regeringen 2018, anser att den nuvarande ansvarsfördelningen, organiseringen och styrmedlen inte är tillräckliga för att nödvändiga anpassningsåtgärder verkligen blir gjorda. Klimatförändringarna innebär betydande risker för den civila säkerheten.

FN:s klimatpanel IPCC har i en ny rapport klargjort att det krävs mer omfattande anpassningar än vad som hittills gjorts. Klimatförändringen är ett hot mot såväl människornas välfärd som planetens hälsa enligt rapporten. Växthusgaser måste snabbt minskas, tillsammans med andra utsläpp.

Sveriges fortsatta arbete med klimatanpassning

Rapporten från FN:s klimatpanel är applicerbar på de svenska förhållandena. Vi har inte hållit jämna steg med klimatförändringar och arbetet med att minska dem. Klimatanpassningen är nödvändig för hela samhället. Rapporterna kommer vägleda Sverige i sin strategi för att arbeta framåt.

Länsstyrelsens arbete med klimatutmaningen

Gävleborgs län har redan drabbats av extrema väderhändelser som den varma och torra sommaren 2018 som orsakade skogsbranden i Ljusdal och torkan som medförde stora konsekvenser för jordbruket med foder- och vattenbrist. Nu senast hösten 2021, föll det extrema regnet, i huvudsak över Gävle, som orsakade svåra översvämningar som vi inte sett tidigare. Det drabbade många hushåll med översvämningar i sina hus och källare och medförde stora samhällskostnader. Vi ser att händelser av dessa slag har en koppling till de klimatförändringar som pågår och att sådana händelser tenderar att bli vanligare i framtiden.

Länsstyrelsen Gävleborg har identifierat ett antal fokusområden som är särskilt viktiga att arbeta med. Ett av dessa områden är klimatutmaningen för Gävleborg. Klimatutmaningen består av två delar ett som rör klimatomställning till att minska utsläpp av växthusgaser i Gävleborg och den andra delen som handlar om att anpassa och bygga ett län som är robust att hantera klimatrelaterade effekter.

Länsstyrelsens fokusområden 2022

Inom enheten för hållbar utveckling arbetar vi med samordning av flera uppdrag i länet, som klimatanpassning och omställningsarbetet för att minska klimatpåverkan. Förutom dessa områden samordnar enheten arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala målen inom Agenda 2030 som båda berör klimatfrågan. Målen i Agenda 2030 fungerar som paraplyer för våra olika uppdrag. Klimatanpassning kopplar i huvudsak till dessa globala mål inom Agenda 2030:

  • 3 – hälsa och välbefinnande
  • 6 – rent vatten och sanitet
  • 11 – hållbara städer och samhällen
  • 13 – bekämpa klimatförändringarna
  • 15 – ekosystem och biologisk mångfald.

Kontakt