Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionala lägesbilder av barns och ungas uppväxtvillkor

Vänner som sitter på en bänk

Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram regionala lägesbilder av barns och ungas uppväxtvillkor. Lägesbilderna ger ett underlag för diskussion kopplat till inriktning och prioritering av Länsstyrelsens och kommunernas arbete med det främjande och förbyggande arbete som berör barn, unga och deras föräldrar.

Detta mot bakgrund av Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med samlat regionalt stöd för arbete med jämlik hälsa, där Länsstyrelsens huvudfokus ligger på insatser riktande till barn och unga (0-18 år).

– Att samlas och arbeta för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor i Gävleborgs län ser Länsstyrelsen som ett viktigt och prioriterat område. Länsstyrelsen har inlett ett arbete kring Återstart Gävleborg utifrån den pandemi vi är i och barn och ungas vardag har påverkats av pandemin. Det är nu viktigt att vi aktivt arbetar för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor igen, säger landshövding Per Bill.

Risk- och skyddsfaktorer

Ohälsa, våld, missbruk, kriminalitet och utanförskap är några av våra stora samhällsutmaningar som bär med sig både lidande och kostnader. Att förstå vilka påverkbara faktorer som kan ha signifikant inverkan på individers sociala och hälsomässiga utveckling kan ge oss underlag att prioritera satsningar på tidiga förebyggande och främjande insatser som minskar risker för att individer ska utveckla problem. Dessa faktorer benämns ofta som risk-och skyddsfaktorer.

Genom att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga främjas trygga och goda uppväxtvillkor.

– Länsstyrelsen har många uppdrag inom social hållbarhet och vi ser att det är av stor vikt att samlas kring barn och ungas uppväxtvillkor för att lyckas i våra uppdrag och en viktig pusselbit för att stärka Gävleborg som län. Vi hoppas att kommunbladen kan bli ett underlag för att tillsammans med kommuner och andra aktörer få en inriktning och prioritering av länets arbete med det främjande och förbyggande arbete som berör barn, unga och deras föräldrar, avslutar Maria Donnerstål, handläggare enheten för social hållbarhet.

Kontakt