Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu finns en handlingsplan för grön infrastruktur i Gävleborgs län

Vattendrag i solnedgång

Foto Gustav Wikström

För att bevara den biologiska mångfalden och skapa långsiktigt hållbara landskap behöver vi arbeta med grön infrastruktur. Nu har länsstyrelsen fastställt en handlingsplan och identifierat prioriterade åtgärder som är viktiga för att stärka den gröna infrastrukturen i länet.

Precis som vi människor behöver växter och djur livsutrymmen av tillräcklig yta och kvalitet för att må bra. För att finnas kvar på lång sikt behöver de också möjlighet till spridning i landskapet, i en så kallad grön infrastruktur. Att arbeta med grön infrastruktur innebär att lyfta blicken och se till hela landskapet, för att kunna göra rätt sak på rätt plats.

Uppdraget att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur kommer från regeringen och görs i hela landet. Arbetet i Gävleborgs län har engagerat flera aktörer.

Handlingsplanen består av 3 delar; A, B och C. Handlingsplanens två första delar, del A - Bakgrund och del B - Nulägesbeskrivning färdigställdes under 2019. Dessa två första delar har nu uppdaterats, bland annat med ny layout och nya kartor. Nu är även den sista delen, Del C – Insatser och åtgärder, klar.

Nuläge för länets gröna infrastruktur

I del B av den regionala handlingsplanen kan man läsa om hur Gävleborgs natur mår idag. Generellt sett kan vi se att vi har mycket arbete framför oss för att implementera själva tankesättet kring grön infrastruktur för att få en bättre samordning i framtiden, när vi gör olika förändringar i landskapet.

Viktiga områden för insatser

I del C av den regionala handlingsplanen listas tematiska områden som är viktiga att göra olika insatser i för att förbättra förutsättningarna för en fungerande grön infrastruktur. I Gävleborgs län har vi valt ut följande sex insatsområden:

  1. Havets och kustens gröna infrastruktur
  2. Grön infrastruktur i sjöar och vattendrag
  3. Våtmarkernas gröna infrastruktur
  4. Grön infrastruktur i odlingslandskapet
  5. Skogslandskapets gröna infrastruktur
  6. Grön infrastruktur i bebyggda miljöer

För varje insatsområde beskrivs de problem och utmaningar som identifierats, samt förslag på åtgärder som skulle behöva genomföras för att adressera dessa.

I vissa fall ges också förslag på vilka aktörer som bör involveras i arbetet. Länsstyrelsen kan själv göra många åtgärder, men samverkan med till exempel markägare, kommuner och olika föreningar som kan ha intressen i ett område är en förutsättning för att arbetet ska ha någon verklig effekt.

Åtgärder som ska genomföras

Att se sambanden i landskapet kräver kunskap och kartunderlag. Många av åtgärderna i handlingsplanen syftar därför till att ta fram mer kunskap. Dessa kunskapsunderlag kommer göras tillgängliga allt eftersom de tas fram. Redan nu finns en hel del kartunderlag framtaget, bland annat värdetrakter för skog.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss