Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens fokusområden 2022

Alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Som regeringens förlängda arm ute i landet har Länsstyrelsen ett viktigt uppdrag att fånga upp och belysa de frågor och ämnen som är viktiga för just vårt läns utveckling. Myndigheten ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samt främja länets gemensamma utvecklingsarbete.

Pandemin har på många sätt förändrat samhället och skyndat på utvecklingen i en rad aspekter. Den omställning som Sverige står inför som helhet kräver flexibla arbetssätt och lyhördhet för att kunna hantera hastigt uppkomna situationer, förändringar och kriser. Precis som för många andra aktörer har pandemin och Länsstyrelsens samordnande roll i länet varit krävande för verksamheten.

Utmaningarna är gemensamma för alla aktörer i länet, och därför behöver de lösas i en nära samverkan. Länsstyrelsens arbete ska bidra till en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av länet.

Myndigheten har en rad uppgifter som sträcker sig från de allmänna valen och livsmedelskontroll till djurskydd, infrastrukturplanering, folkhälsa och krisberedskap. Andra viktiga uppgifter är informationsinsatser och utvecklingsarbeten tillsammans med länets olika aktörer.

Särskilt viktiga fokusområden för 2022

För 2022 har Länsstyrelsen Gävleborg identifierat ett antal områden som särskilt viktiga. Det handlar om att minska utsläppen av växthusgaser i länet samt energieffektivisera samhället, att öka produktion och förädling av livsmedel i länet samt att arbeta för att minska länets sårbarhet vid kris och olika samhällsstörningar.

En viktig kraftsamling för länets utveckling görs också genom projektet – Återstart Gävleborg, som ska bidra till att de negativa effekterna av coronapandemin blir så små som möjligt och att möjligheter vid samhällets nystart fångas upp och vidareutvecklas på allra bästa sätt.

Länsstyrelsen Gävleborgs verksamhetsplan för 2022 beskriver länsstyrelsens ansvar och uppdrag under 2022 med fokus på fyra, särskilt utvalda, fokusområden.

Särskilt utvalda fokusområden för 2022 i korthet:

Klimatutmaningar Gävleborg

Myndigheten har som mål att under 2022 bidra till de regionala och nationella energi- och klimatmålen, genom aktiviteter som har god möjlighet att bidra till klimatmålens uppfyllelse.

Länsstyrelsen antog i oktober 2019 en ny energi- och klimatstrategi för länet och i januari 2020 en handlingsplan för klimatanpassning av myndigheten.

Länsstyrelsens klimatarbete vilar på två övergripande samordningsuppdrag: ett som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser i länet och energieffektivisera samhället för att nå de nationella energi- och klimatmålen, och ett som syftar till att bidra till samhällets anpassning till de konsekvenser ett förändrat klimat innebär idag och i framtiden.

Livsmedelsförsörjning

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Gävleborg och LRF Gävleborg beslutat om Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018–2030. I strategin framgår vad Länsstyrelsen Gävleborg åtagit sig inom varje berörd verksamhet.

Produktion och förädling av livsmedel i länet ska öka. Regional livsmedelsproduktion skapar tillväxt och sysselsättning samt en god beredskap. En ökad regional självförsörjningsgrad av livsmedel bidrar till att uppnå relevanta miljömål, minska sårbarheten i livsmedelskedjan och forma attraktiva kulturlandskap. Det här gäller inte minst för livsmedlet vatten, där rent dricksvatten är helt centralt för ett fungerande samhälle.

Återstart Gävleborg

Länsstyrelsen ska verka för länets utveckling och bidra till att de negativa effekterna av coronapandemin blir så små som möjligt och att möjligheter i samhällets nystart fångas upp och vidareutvecklas på allra bästa sätt.

Länsstyrelsen kraftsamlar för länets utveckling genom projektet Återstart Gävleborg med syftet att stärka och skapa sektoröverskridande samarbeten, samverkan och arenor med kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte för positiv utveckling i hela länet.

Säkerhet och beredskap

Länsstyrelsen fortsätter under 2022 att bemanna, öva, utbilda och utvärdera myndighetens krisledningsstab för de händelser som kan uppstå och behöva hanteras inom ramen för krisledningsorganisationen.

Bland annat hålls kvartalsövningar och myndigheten fortsätter med redan påbörjade stabsmetodikutbildningar för länets aktörer inklusive oss själva.

Som en förlängning av det arbete som gjorts med krisorganisationen fortsätter också uppbyggnaden av den samma. Länsstyrelsen ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap.

Det fortsatta arbetet med säkerhetsskydd och informationssäkerhet är riskbaserat och åtgärderna är anpassade till verksamheternas förutsättningar. Framför allt är det kompetenshöjning som ligger i fokus och att alla länsstyrelseanställda ska förstå vikten av att jobba med informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Om uppdraget:

Länsstyrelsens ansvar och uppdrag styrs av bland annat regeringsformen länsstyrelseinstruktionen, myndighetsförordningen och ett antal lagar och förordningar. Dessutom sker en årlig styrning från regeringen genom regleringsbrevet med tillhörande budget. Som regeringens företrädare och statens samordningsorgan i länet fungerar länsstyrelsen som en länk mellan den centrala och den lokala nivån.

I länsstyrelseinstruktionen framgår i § 3 att länsstyrelsen har en rad uppgifter i fråga om exempelvis de allmänna valen, livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar, trafikföreskrifter, djurskydd och allmänna veterinära frågor, regional tillväxt, infrastrukturplanering, hållbar samhällsplanering och boende, energi och klimat, kulturmiljö, skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, naturvård, samt miljö- och hälsoskydd, lantbruk och landsbygd, fiske, folkhälsa, jämställdhet, och integration.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss