Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Söderhamn borde vara nationell beredskapsflygplats

Tillgång till flyg regionalt kan, om potentialen nyttjas rätt, bidra till ett läns regionala utveckling och till att länet både kan behålla och öka de möjligheter till beredskap och sysselsättning som finns. Det är därför anmärkningsvärt att Gävleborg, ur ett krisberedskap- och totalförsvarsperspektiv, helt lämnats utanför diskussionen om upprättandet av nya beredskapsflygplatser runt om i Sverige. Det skriver Länsstyrelsen Gävleborg i ett yttrande till Infrastrukturdepartementet.

Länsstyrelsen Gävleborg har med stort intresse följt planerna på en utökning av beredskapsflygplatser i Sverige och har ställt sig mycket positiv till förslaget om en ökad geografisk spridning av dessa.

Det är med förvåning som Länsstyrelsen nu kan konstatera att det i rapporten från Infrastrukturdepartementet inte finns något förslag på en beredskapsflygplats i Gävleborgs län.

Nuvarande planer på utökning är otillräckliga

De nuvarande planerna på en utökning av beredskapsflyplatser är inte tillräckliga för att säkra samhällsviktiga transporter även i Gävleborgs län och riskerar därmed att leda till långa vägtransporter till närmaste nu föreslagna beredskapsflygplatser.

I ett yttrande till Infrastrukturdepartementet föreslår därför Länsstyrelsen att flygplatsen och den före detta flygflottiljen i Söderhamns kommun (F15) ska ingå i det nationella systemet för beredskapsflygplatser.

Unik plats med stora möjligheter till utveckling

Söderhamns kommun har med tydliga politiska ambitioner länge arbetat för att tillgängliggöra flygplatsen i Söderhamn för samhällets samlade resurser för beredskap, krishantering, skydd mot olyckor och totalförsvar.

Flygplatsen är, som länets enda flygplats med kapacitet att ta emot större flygplan, viktig för Länsstyrelsen i syfte att både ur ett krisberedskap- och totalförsvarsperspektiv kunna fullgöra sitt geografiska områdesansvar som myndighet.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB) har erbjudits att utöka nyttjandet av flygplatsen och vissa kontakter har knutits, men potentialen är fortfarande till stora delar helt outnyttjad och möjligheterna till utveckling är stora.

Förutom luftvägen är vägtransporter längs E4:an, järnvägen via Ostkustbanan och även sjötransporter via de närliggande hamnarna möjliga. Alla dessa inom cirka 6 kilometer från flygplatsen, vilket gör platsen unik i sitt slag.

Förmåga att med kort varsel höja flygkapaciteten

Söderhamns kommun har valt att behålla vissa miljötillstånd i syfte att med kort varsel kunna återuppta en högre nivå av flygverksamhet. Beslutet gynnar både den regionala och nationella kapacitetsnivån kopplat till Sveriges gemensamma krisberedskap- och totalförsvarsförmåga.

Idag nyttjar polis- och ambulansflyget flygplatsen som ett av sina tankningsställen. MSB har två av sina skogsbranddepåer förlagda till flygplatsen för att möjliggöra snabba transporter med flygplan inom landet, men även när internationellt flygstöd ska ges. Under pandemin har flygplatsen även nyttjats av Försvarsmakten för helikoptertransporter av patienter.


Per Bill, landshövding

Jennie Berg, försvarsdirektör

Länsstyrelsen Gävleborg

 

 

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss