Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så går det för kustfåglarna i Bottniska viken

Ejderhona med ungar. Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna i Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Gävleborg har i ett gemensamt miljöövervakningsprogram inventerat kustfåglar under 10 års tid i Bottniska viken. I samarbete med Lunds universitet presenteras nu resultat från inventeringarna i en rapport.

Resultatet visar att av de 43 kustfågelarterna har 26 procent av arterna minskat, 9 procent av arterna har ökat och 23 procent av arterna är stabila. För övriga kustfågelarter är resultatet osäkert och man kan inte dra några slutsatser. Knölsvan är den kustfågel som har ökat mest, medan drillsnäppa och ejder tillhör de minskande arterna.

Kustfåglarna har delats in i fem grupper beroende på vad det äter: fiskätare, växtbetare, bottenfödosökande, vadare och ytfödosökare. Resultatet visar på att den grupp som söker föda på botten innehöll flest arter med minskande bestånd följt av den fiskätande gruppen, medan de växtbetande arterna var den grupp med flest ökande arter.

För att följa den biologiska mångfalden inom miljömålet Hav i balans och levande kust och skärgård har det tagits fram en indikator genom att se på den sammanslagna utvecklingen för 33 arter som bedöms vara särskilt knutna till hav och skärgård. Inverteringen visade på att gruppen som helhet hade ett stabilt bestånd i Bottniska viken.

Om du vill veta mer om våra kustfåglar och inventeringens resultat kan du ta del av rapporten i sin helhet: Häckande kustfåglar i Bottniska viken 2010-2020 Länk till annan webbplats.

För mer information om vad som sker inom den regionala miljöövervakningen, besök Länsstyrelsernas webbplats Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss